Др сц. Бранислава Лакушић

Dr sc. Branislava Lakušić

Звање: редовнни професор
Организациона јединицаКатедра за ботанику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, И спрат
Телефон: +381 11 3951-303
Фax: +381 11 3972-840
Emailblakusic@pharmacy.bg.ac.rs


Бранислава (Тодоровић) Лакушић рођена је 20. јула 1958. године у Београду где је завршила основну школу и гимназију Дипломирала је 1984. године на одсеку за Биологију Природно математичког факултета Универзитета у Београду. На истом факултету је 1989. год. је магистрирала са тезом “Еколошко-физиолошка студија ендемично реликтне врсте Боко-которског предела Satureja horvatii Шилић”. Докторску дисертацију “Морфолошка варијабилност и еколошка диференцијација врста рода Teucrium L. (Lamiaceae) у Југославији“ је одбранила 2000. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Предаје обавезни предмет Ботаника и изборни предмет Лековите биљке и животна средина на студијском програму интегрисаних академских студија Фармација. Учествује у реализцији докторских студија на модулу Фармакогнозија и у специјализацији из Контроле и примене лековитих биљака. Од 2013. године укључена је у реализацију наставе из предмета ботаника на Фармацеутском факултету Универзитета Бијељина. Учествује у реализацији наставе предмета Примењена екологија, на мастер студијама Биолошког факултета.
Ментор је око сто дипломских/завршних радова и једне докторске тезе на Фармацеутском факултету. Учествовала у изради и била члан комисије за одбрану докторских дисертација и магистарских радова на Фармацеутском, Биолошком и Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Континуирано је од 1985. године била ангажована као сарадник на научноистраживачким пројекатима финасираних од Министарства науке Србије. Тренутно је ангажована на националном пројекту (173021) Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка каратеризација – МПНТРС. Научноистраживачки рад Браниславе Лакушић везан је за морфо-анатомију лековитих и потенцијално лековитих биљака, локализацију и природу секреторних структура, микроморфолошке структуре значајне у идентификацији лековитих биљака, за биолошку функцију етарских уља, као и варијабилност етарских уља у зависности од еколошких фактора.
Објавила је 59 научна рада у часописима са рецензијом (међународни–40, национални–19) и учествовала са 95 саопштења на међународним и националним скуповима.
Коаутор је уџбеника Ботаника фармацеутика (2017), рецензиране скрипте Лековите биљке и животна средина (2014) и практикума из ботанике за студенте фармацеутског факултета (1995 – 2017) и четири монографије националног значаја. 
  • Arsenijević J, Drobac M, Slavkovska V, Kovačević N, Lakušić B. Anatomical analysis and phytochemical screening of Frangula rupestris (Scop.) Schur (Rhamnaceae). –Botanica Serbica 2018, 42(2): 231-239
  • Marčetić M, Milenković M, Lakušić D, Lakušić B. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extract of Hypericum aegypticum subsp. webbii (Spach) N. Robson. – Chemistry & Biodiversity 2016, 13(4): 427-436.
  • Marčetić M, Lakušić B, Lakušić D, Kovačević N.: Variability of the root essential oils of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) from different populations in Serbia. – Chemistry & Biodiversity 2013, 10(9): 1653-1666.
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Šinžar-Sekulić J, Lakušić B.: Environmental-related variations of the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) from the Balkan Penninsula. – Chemistry & Biodiversity 2012, 9(7): 1286-1302.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Milenković M, Lakušić D.: Environmental and seasonal impacts on chemical composition of essential oils from Satureja horvatii Silić (Lamiaceae). – Chemistry & Biodiversity 2011, 8: 483-493.
  • Lakušić B, Lakušić D.: Anatomy of four taxa of the Genus Juniperus sect. Juniperus (Cupressaceae) from the Balkan peninsula. – Botanica Serbica 2011, 35(2): 145-156.
  • Lakušić, B, Stevanović B, Jančić R, Lakušić D.: Habitat-related adaptations in morphology and anatomy of Teucrium (Lamiaceae) species from the Balkan peninsula (Serbia and Montenegro). – Flora 2010, 205: 633–646.
  • Lakušić B, Popov V, Runjajić-Antić D.: Morpho-anatomical characteristics of the raw material of the herbal drug Olivae folium and its counterfeits. – Arch. Biol. Sci. 2007, 59(3): 187-192.
  • Lakušić B, Lakušić D, Jančić R, Stevanović B.: Morpho-anatomical differentiation of the Balkan populations of the species Teucrium flavum L. (Lamiaceae). – Flora 2006, 201(2): 108-119.
  • Todorović B, Stevanović B.: Adaptive characteristics of endemic species Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae) in mountain-mediterranean and mediterranean habitat conditions. – Botanical Journal of the Linnean Society 1994, 114(4): 367-376.