Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije – treći upisni rok

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2020/21. godinu – treći upisni rok obaviće se 23.11.2020.godine,  u vremenu od 12,00 do 15,00 časova, u Odseku za nastavu.

Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao u predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će biti upisan naredni kandidat sa konačne rang liste.

Konačnu rang listu možete pogledati ovde.

 Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
 2. Izvod iz knjige državljana (za strane državljane, original ili overena fotokopija)
 3. Diploma/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
 4. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
 7. Dokaz o uplati školarine
 8. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
 9. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata). Upis je uslovni dok kandidati ne donesu rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave
 10. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
 11. Izjava i obaveštenje (dobijaju se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs Telefon 3951 298.

VAŽNO: Obaveštavamo kandidate da će se promeniti način plaćanja školarine počev od uplate druge rate. Školarina će se plaćati na virtuelni račun studenta, o čemu će svi biti blagovremeno obavešteni preko svojih e naloga i sajta Fakulteta. Zbog toga je potrebno da studenti pri upisu, i pri uplati prve rate, uplate tačno četvrtinu od ukupnog iznosa školarine za studijski program koji upisuju, kako bi im se adekvatan iznos uneo u sistem. Prva rata će se automatski uneti u sistem, a nakon toga će student uplaćivati shodno uputstvu. Cenovnik možete preuzeti ovde.

Školarina se može uplatiti sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu (četvrtina ukupnog iznosa školarine)

-    II rata do 1.12.2020. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

-    III rata do 15.02.2021. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

-    IV rata do 30.04.2021. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Pri upisu ove školske godine, studenti specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara/telefona, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.