Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2016/17. godini -treći upisni rok

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

KONKURS

Za upis studenata u trećemupisnom roku, do popune broja preostalih mesta, u

školskoj 2016/17. godini na:

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje:

 

- Industrijska farmacija 3kandidata

 

- Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa23 kandidata

 

- Farmaceutska zdravstvena zaštita26 kandidata

 

- Biološki lekovi 11 kandidata

 

- Biohemijska dijagnostika14 kandidata

 

- Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi25 kandidata

 

- Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine14 kandidata

 

Studijski programi koji se izvode na engleskom jeziku:

- Industrial Pharmacy 2 kandidata

- Pharmaceutical Management and Marketing 2 kandidata

- Pharmaceutical Health Care 5 kandidata

- Cosmetology 1 kandidat

- Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants 2 kandidata

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati

koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili

integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova;

 

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati i kandidati

koji imaju završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESP bodova, u

kojem slučaju specijalističke studije traju najmanje dve godine i imaju obim od najmanje

120 ESP bodova.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na specijalističke akademske studije treba da ispune

opšte uslove konkursa za upis koji je objavio Univerzitet u Beogradu i uslove propisane

Pravilnikom o specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

 

Strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane

Univerziteta u Beogradu.

 

Dodatni uslovi pri rangiranju:

- prosečna ocena na prethodno završenim studijama

- dužina studiranja

- prosečna ocena iz predmeta od značaja

- iskustvo na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Industrijska farmacija ostvaruju

kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, kao i ostali profili kojima je

Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o proizvodnji lekova

dozvoljeno da rade u farmaceutskoj industriji na proizvodnji lekova. Prednost imaju

kandidati koji su zaposleni u farmaceutskoj industriji. Kandidati koji nisu završili

Farmaceutski fakultet su obavezni da polože sledeće ispite: Farmaceutska tehnologija

sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije a prema važećim Programima

dodiplomskih studija na Farmaceutskom fakultetu.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoekonomija i farmaceutska

legislativa ostvaruju kandidati koji imaju završen Farmaceutski fakultet, kao i

kandidati koji su završili Medicinski, Stomatološki ili Fakultet Veterinarske

medicine uz uslov da rade u farmaceutskoj delatnosti najmanje dve godine.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutska zdravstvena zaštita

ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biološki lekovi ostvaruju

kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet,

Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Biološki fakultet.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biohemijska dijagnostika ostvaruju

kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki fakultet,

Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoterapija u farmaceutskoj

praksi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki

fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine.

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Toksikološka procena rizika od

zagađivača životne sredine ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski

fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske

medicine, Biološki fakultet, Tehnološko – metalurški fakultet, Poljoprivredni

fakultet i Hemijski fakultet.

 

Napomena: Studijski programFarmaceutskazdravstvena zaštita organizovaće se ukoliko na navedeni studijski program upiše najmanje 5 studenata u sva tri upisna roka. Studijski programiIndustrijska farmacija i Biološki lekovi organizovaće se ukoliko se na svaki od navedenih studijskih programa upiše najmanje 10 studenata u sva triupisna roka.

Studijski programi Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa i Farmakoterapija u

farmaceutskoj praksi organizovaće se ukoliko se na svaki studijski program upiše najmanje 15 studenata u sva triupisnaroka.

Studijski program Biohemijska dijagnostika organizovaće se ukoliko se na navedeni studijski program upiše najmanje 7 studenata u sva tri upisna roka.

 

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o

priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

  1. potvrdu da vlada srpskim jezikom,
  2. prijavni list (dobija se na Fakultetu),
  3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod sudskog tumača,
  4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance,

Savska 35, Beograd,

  1. prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je

zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

 

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u

inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana

visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o

tome da je postupak u toku.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je

konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

 

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema

dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ukoliko je završio Farmaceutski fakultet u Beogradu fotokopije originalnih dokumenata ne moraju biti overene).Uz ova dokumenta dostavljajusvoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično prekoArhive Fakulteta 27. 10. 2016, i28. 10. 2016. godine u vremenu od 9 do 14 časova i 31.10.2016. godine u vremenu od 9 do 12 časova.O opštimuslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati nainternet stranici Univerziteta u Beogradu.

Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 02.11.2016. godine u 15 časova. Upis primljenih kandidata će se obaviti u Odseku za nastavu i studentska pitanja 03.11.2016. godine u vremenu od 9 do 15 časova. Detaljno obaveštenje o upisu biće objavljeno nadnadno.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i

studentska pitanja na telefone: 3951-362