Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini - treći upisni rok

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

 KONKURS

Za upis studenata u školskoj 2016/17. godini - treći upisni rok

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE - FARMACEUTSKE NAUKE

Na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka u školskoj 2016/17. godini - treći upisni rok prima se na: - Studijski program Farmaceutske nauke koji se izvodi na srpskom jeziku 19 kandidata, u statusu studenata koji se sami finansiraju; - Studijski program Pharmaceutical Sciences koji se izvodi na engleskom jeziku prima se 6 kandidata koji se sami finansiraju.

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske studije treba da ispune sledeće uslove:

- završene master akademske studije u skladu sa pravilnikom Univerziteta u Beogradu o upisu na treći stepen akademskih studija, odnosno integrisane akademske studije tj. Farmaceutski fakultet i druge fakultete predviđene studijskim programom, u obimu od najmanje 300 ESPB i sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam),

- ostvarene naučne radove u skladu sa pravilnikom Univerziteta.Za kandidate čija je opšta prosečna ocena niža od 8 (osam) dva rada objavljena u časopisima kategorije M21, M22 i/ili M23 sa impakt faktorom većim od nule, pri čemu je kandidat među prva tri autora,

- stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara po planu i programu koji je važio do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom na studijama najmanje 8,50,

- strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane Univerziteta u Beogradu,

- dodatni uslovi pri rangiranju kandidata:

- dužina studiranja

- intervju

- prosečna ocena na predmetima od značaja za modul

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih akademskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 1. potvrdu da vlada srpskim jezikom,
 2. prijavni list(dobija se na Fakultetu),
 3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod  sudskog tumača,
 4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd,
 5. prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Studenti se pri prijavi na Konkurs opredeljuju za jedan od dvanaest studijskih područja (modula).

 

 • Analitika lekova
 • Bromatologija
 • Medicinska biohemija
 • Kozmetologija
 • Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse
 • Toksikologija
 • Farmakologija
 • Farmaceutska hemija
 • Farmakognozija
 • Farmakokinetika i klinička farmacija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmaceutska mikrobiologija

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ukoliko je završio Farmaceutski fakultet u Beogradu fotokopije originalnih dokumenata ne moraju biti overene), uverenje o znanju jednog stranog jezika od za to ovlašćene ustanove, kopiju objavljenih radova za kandidate od kojih se to zahteva prema uslovima upisa. Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta 27.10.2016. i 28.10.2016. godine u vremenu od 9 do 14 časova i 31.10.2016. godine u vremenu od 9 do 12 časova. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Sve eventualne ispravke Konkursa biće objavljene na internet stranici Fakulteta.

Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 02.11.2016. godine u 15 časova.

Upis primljenih kandidata obaviće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 03.11.2016. godine u vremenu od 9 do 15 časova. Detaljno obaveštenje o upisu će biti naknadno objavljeno.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja na telefone: 3951-362 ili pogledati sajt fakulteta: www.pharmacy.bg.ac.rs

 

 

 

 

 

Admission to Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy

3rd Call for Applications to enrol in academic year 2016/2017

 

University of Belgrade – Faculty of Pharmacy

issues the 3rd Call for Applications to enrol students in the academic year 2016/17

for Doctoral Academic Studies in Pharmaceutical Sciences

 

            In 2016/2017 academic year, 6 self-funded applicants will be admitted to doctoral academic studies of Pharmaceutical sciences on English language. The candidates applying to enrol in doctoral studies should meet the following requirements:

 

 • completed master academic studies in accordance with the Rulebook of the University of Belgrade concerning admission to the third degree of academic studies, or completed integrated academic studies i.e. Faculty of Pharmacy and other Faculties as defined by the Study Program, with at least 300 ECTS credits and overall average mark of at least 8 (eight),
 • realised scientific papers in line with the Rulebook of the University. For candidates with overall general mark below 8 (eight), two papers published in the SCI List journals (with impact factor greater than zero) in which the candidate is one of the first three authors,
 • completed higher education in the duration of at least eight semesters under the syllabus and curriculum in effect before the Law on Higher Education came into force, with average mark during the studies of at least 8.50,
 • foreign students are admitted in line with the general requirements referred to in the Call for Applications published by the University of Belgrade,
 • the additional requirement for ranking the candidates: average mark achieved, interview, study duration and average mark achieved in the subjects relevant for the module.

 All candidates must have certificate that confirms knowledge of English language. 

 Prior to application, applicants – foreign nationals shall present to the Faculty the following evidence:

 1.  certificate that confirms knowledge of English language,
 2. application form (available at the Faculty Archives),
 3. original birth certificate, translated by certified court interpreter,
 4. certificate on residence permitted – Ministry of Interior in Belgrade, Division for Foreigners, address: 35 Savska, Belgrade,
 5. when applying, applicants – foreign nationals shall submit the certificate confirming that they have health insurance – Division for Foreign Insurance, Nemanjina 30, Belgrade

Candidates who have completed previous education or part of education abroad may enrol in the Study Program provided his/her acquired foreign higher education document is recognised in accordance with the Law and the relevant General Act of the University. In case the recognition process has not been completed, such candidates are to enclose the certificate confirming that the procedure is in progress to their application.

 Candidates granted the right to be enrolled if he/she is on the ranking list to the number determined by the Call for Applications.

 Candidates granted the right to be enrolled but failing to do so within the defined time period shall lose such right, and the next ranking candidate from the list will be enrolled instead.

 Candidates applying to the Call shall decide on one of the twelve areas of study (modules) as follows:

 

 • Drug Analysis
 • Bromatology
 • Medical Biochemistry
 • Cosmetology
 • Social Pharmacy and Research in Pharmacy Practice
 • Toxicology
 • Pharmacology
 • Pharmaceutical Chemistry
 • Pharmacognosy
 • Pharmacokinetics and Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Technology
 • Pharmaceutical Microbiology

 

When applying under the Call for Applications, the candidates are to present original documents, and certified photocopies of the following documents are to be enclosed to the application form (available at the Faculty Archives): copy of the Diploma and Diploma Supplement on previously completed degree of education (in case no average mark is given, the applicant is to submit the certificate on average mark achieved, and in case he/she has no Diploma Supplement also the certificate on examinations passed), certificate on the knowledge of English language issued by an institution authorised to do so, and a copy of each of the published papers if required for admission. In addition, a brief CV is to be enclosed to these documents. Documents are to be delivered in person, through the Faculty Archives, in the 27th October 2016 and 28th October 2016, from 9 a.m. to 2 p.m., and 31st October 2016 from 9 a.m. to 12 a.m. The applicants may get information on general requirements under the University of Belgrade (Call for Applications) on the University of Belgrade webpage.

 All the changes will be published on the Faculty’s website in a timely manner.

 For more information, interested applicants may contact the Department for Teaching and Student Issues at the telephone numbers + 381 11 3951 362 and or visit the Faculty website: www.pharmacy.bg.ac.rs