Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini - drugi upisni rok

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

 KONKURS

Za upis studenata u školskoj 2016/17. godini - drugi upisni rok

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE - FARMACEUTSKE NAUKE

Na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka u školskoj 2016/17. godini - drugi upisni rok prima se na: - Studijski program Farmaceutske nauke koji se izvodi na srpskom jeziku 21 kandidat, u statusu studenata koji se sami finansiraju; - Studijski program Pharmaceutical Sciences koji se izvodi na engleskom jeziku prima se 6 kandidata koji se sami finansiraju.

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske studije treba da ispune sledeće uslove:

- završene master akademske studije u skladu sa pravilnikom Univerziteta u Beogradu o upisu na treći stepen akademskih studija, odnosno integrisane akademske studije tj. Farmaceutski fakultet i druge fakultete predviđene studijskim programom, u obimu od najmanje 300 ESPB i sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam),

- ostvarene naučne radove u skladu sa pravilnikom Univerziteta.Za kandidate čija je opšta prosečna ocena niža od 8 (osam) dva rada objavljena u časopisima kategorije M21, M22 i/ili M23 sa impakt faktorom većim od nule, pri čemu je kandidat među prva tri autora,

- stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara po planu i programu koji je važio do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom na studijama najmanje 8,50,

- strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane Univerziteta u Beogradu,

- dodatni uslovi pri rangiranju kandidata:

- dužina studiranja

- intervju

- prosečna ocena na predmetima od značaja za modul

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih akademskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 1. potvrdu da vlada srpskim jezikom,
 2. prijavni list(dobija se na Fakultetu),
 3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod  sudskog tumača,
 4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd,
 5. prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Studenti se pri prijavi na Konkurs opredeljuju za jedan od dvanaest studijskih područja (modula).

 

 • Analitika lekova
 • Bromatologija
 • Medicinska biohemija
 • Kozmetologija
 • Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse
 • Toksikologija
 • Farmakologija
 • Farmaceutska hemija
 • Farmakognozija
 • Farmakokinetika i klinička farmacija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmaceutska mikrobiologija

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ukoliko je završio Farmaceutski fakultet u Beogradu fotokopije originalnih dokumenata ne moraju biti overene), uverenje o znanju jednog stranog jezika od za to ovlašćene ustanove, kopiju objavljenih radova za kandidate od kojih se to zahteva prema uslovima upisa. Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta 17.10.2016. godine i 18.10.2016. godine u vremenu od 9 do 14 časova. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Sve eventualne ispravke Konkursa biće objavljene na internet stranici Fakulteta.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI

Objavljivanje preliminarne rang liste četvrtak 20.10.2016. godine u 12 časova. Kandidat može podneti žalbu, preko Arhive Fakulteta, nadležnoj Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog postupkom i svoje mesto na rang listi 20.10.2016. godine od 12,30 do 13,30 časova. Saopštavanje odluke Komisije po žalbi kandidata 20.10.2016. godine u 14 časova. Podnošenje žalbe dekanu Fakulteta u drugostepenom postupku na odluku Komisije 20.10.2016. godine od 14 do 14,30 časova. Saopštavanje odluke dekana Fakulteta u 15 časova. Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 20.10.2016. godine u 15,15 časova. 

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja na telefone: 3951-362  ili pogledati sajt fakulteta: www.pharmacy.bg.ac.rs