Podnošenje prigovora na preliminarnu bodovnu rang listu

Primedbe na broj bodova sa preliminarne bodovne liste se podnose pismeno Komisiji za upis Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u arhivi Fakulteta 30. juna 2018. (od 9-13 časova) i 01. jula 2018. (od 8-10 časova). Odluke u vezi podnetih prigovora biće saopštene kandidatima 01. jula 2018. god. u 12:00 časova. Ukoliko se prigovori uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Žalbe Dekanu mogu podneti samo kandidati koji su se prethodno žalili Komisiji za upis i koji nisu zadovoljni odlukom navedene Komisije. Žalbe Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za upis podnose se pismeno Dekanu Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 dinara se predaju Arhivi Fakulteta 01. jula 2018. godine (od 12 do 14 časova). Odluka Dekana u vezi podnetih žalbi biće saopštena kandidatima 01. jula 2018. godine u 15 časova.