KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU - FARMACEUTSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Konkurs

UNIVERZITET U BEOGRADU - FARMACEUTSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU - FARMACEUTSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

1. Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija sledeći broj studenata:

- studijski program Farmacija: 200 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 47 samofinansirajućih studenata. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 37 od 11. maja 2018. godine) Farmaceutskom fakultetu je odobren upis na dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (2 mesta), studente sa invaliditetom (2 mesta) i državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/18. godini srednju školu završili u inostranstvu (2 mesta). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje broj redovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama, broj budžetskih mesta za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/18. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, po Odluci Vlade, kao i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad visokoškolske ustanove. U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj samofinansirajućih studenata (47) će biti umanjen, ako pravo upisa steknu studenti po navedenim afirmativnim akcijama.

- studijski program Farmacija-Medicinska biohemija: 50 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 22 samofinansirajuća studenta. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 37 od 11. maja 2018. godine) Farmaceutskom fakultetu je odobren upis na dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (2 mesta), studente sa invaliditetom (2 mesta) i državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završili u inostranstvu (2 mesta). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje broj redovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama, broj budžetskih mesta za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/18. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, po Odluci Vlade, kao i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad visokoškolske ustanove. U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj samofinansirajućih studenata (22) će biti umanjen, ako pravo upisa steknu studenti po navedenim afirmativnim akcijama.

- studijski program Farmacija na engleskom jeziku: 5 studenata, svi u statusu samofinansirajućih studenata.

2. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na srpskom jeziku mogu se opredeliti za jedan, ili za oba studijska programa (Farmacija i/ili FarmacijaMedicinska biohemija).

. Školarina za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, iznosi 145.000,00 dinara (mogućnost plaćanja u 4 rate). Strani državljanin može da se upiše na studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin plaća školarinu (upisuje se kao samofinansirajući student). Školarina za samofinansirajuće studente, strane državljane, koji upisuju studijske programe na srpskom jeziku, iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate).

4. Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku, opredeljuju se isključivo za ovaj studijski program. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku polažu prijemni ispit na engleskom jeziku, u isto vreme i na istom mestu kao i kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe na srpskom jeziku.

5. Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

6. Kandidat za upis na integrisane akademske studije polaže prijemni ispit. Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, odnosno na međunarodnom takmičenju ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta. Ovom kandidatu se vrednuje prijemni ispit iz tog predmeta sa maksimalnim brojem bodova. Prilikom predaje dokumenata na Konkurs, Komisija za upis će razmotriti osvojene nagrade i odlučiti o njihovom priznavanju.

7. Rang lista se sačinjava na osnovu ukupnog broja bodova, koji čine zbir bodova osvojenih na prijemnom ispitu i bodova osvojenih za uspeh u srednjoj školi. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

8. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

9. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Matematike i Hemije. Po ovom osnovu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30+30).

10. Uspeh kandidata koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme u školskoj 2017/2018. godini se utvrđuje na način da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8, a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova. Svedočanostvo o IB maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 odgovara 8 bodova, a zbirna ocena 45 odgovara 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

• Broj bodova = 8 + (zbirna ocena -24)× 12/21

Kandidati koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme pre školske 2017/2018 godine, moraju da imaju nostrifikovanu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave već u prvom upisnom roku, kao i svi drugi kandidati (naši i strani državljani). Vrednovanje uspeha u srednjoj školi se vrši po prethodno predloženoj formuli.

11. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu svih prijavljenih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Pravo na upis ima kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata koji je predviđen konkursom.

12. Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.

13. Nakon odlučivanja po prispelim žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa naznačenim brojem bodova. Kandidati se upisuju na osnovu konačne rang liste.

14. Ako se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

USLOVI UPISA STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU– FARMACEUTSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na srpskom jeziku mogu se prilikom podnošenja dokumenata za Konkurs opredeliti za jedan, ili za oba studijska programa (Farmacija i/ili Farmacija-Medicinska biohemija).

Kandidati koji se opredele da konkurišu za oba studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Farmacija i Farmacija-Medicinska biohemija. Kandidat, u zavisnosti od mesta na Konačnim rang listama, prilikom upisa se opredeljuje za studijski program koji će upisati.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

Državljani Republike Srbije koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu, odnosno koji su stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

Imaoca strane visokoškolske isprave koji ostvari pravo na upis u prvom upisnom roku, Fakultet upisuje uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Ministarstva o nostrifikaciji njegove srednjoškolske isprave.

Državljanin Republike Srbije koji je stekao stranu srednjoškolsku ispravu ili je završio program IB mature u školskoj 2017/18. godini može ostvariti pravo upisa u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata u drugom upisnom roku. Status studenta koji se finansira iz budžeta kandidat ostvaruje ukoliko se kvalifikuje do broja studenata utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju studenata i ako ostvari najmanje 51 bod. Kandidati se na konkurs prijavljuju sa rešenjem Ministarstva o nostrifikaciji strane srednjoškolske isprave ili sa potvrdom Ministarstva da je proces nostrifikacije započet.

Kandidat koji ima kompletne strane srednjoškolske isprave stečene u školskoj 2017/18. godini, na osnovu kojih može biti izvršeno rangiranje, može se prijaviti i u prvom upisnom roku uz potvrdu da je postupak nostrifikacije započet. Ukoliko konkurišu u prvom upisnom roku, ovi kandidati se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata za studijski program.

Državljanin Republike Srbije koji je stekao stranu srednjoškolsku ispravu ili je završio program IB mature pre školske 2017/18. godine može da konkuriše za upis u prvu godinu studijskog programa u prvom upisnom roku, ili u drugom upisnom roku ukoliko ostane slobodnih mesta u drugom upisnom roku i ukoliko bude raspisan konkurs za upis u drugom upisnom roku. U zavisnosti od ostvarenog rezultata i položaja na rang listi, kandidati ostvaruju pravo upisa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira, i ovi kandidati se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata za studijski program. Kandidat se na konkurs prijavljuje sa rešenjem Ministarstva o nostrifikaciji stranih srednjoškolskih isprava.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja u školskoj 2018/19. godini mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije, sem ukoliko se ne radi o završenom programu IB mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija,Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom (formular se dobija na Fakultetu) pri predaji konkursne dokumentacije.

Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija odnosno arhivska građa o tome uništena ili nestala, umesto te javne isprave, podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi opštinski sud u vanparničnom postupku, u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS, broj 55/13, 101/17 i 27/18-dr. zakon).

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, a koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod, a u statusu studenta koji se sam finansira, ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Kandidat za upis na integrisane akademske studije polaže prijemni ispit.

Način utvrđivanja jedinstvene rang liste kandidata

Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Matematike i testovi iz Hemije.

Po ovom osnovu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Matematike i 30 bodova iz Hemije).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu svih prijavljenih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Pravo na upis ima kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata koji je predviđen Konkursom.

Prijavljivanje kandidata Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku obaviće se:

- 20. i 21. juna 2018. godine od 9:00 do 16:00 časova i

- 22. juna 2018. godine od 9:00 do 11:00 časova,

u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, Beograd, ul. Vojvode Stepe 450.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

Državljani Republike Srbije

1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu i može se preuzeti ovde studijski program Farmacija, studijski program Farmacija-medicinska biohemija, oba studijska programa)

2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid

3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid

4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid

5. Dokaz o uplati 6.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa. Iznos je isti, bez obzira da li se konkuriše na jedan ili dva studijska programa (primer pravilno popunjene uplatnice)

6. Izjava kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

7. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/18. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Strani državljani

1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu i može se preuzeti ovde studijski program Farmacija, studijski program Farmacija-medicinska biohemija, oba studijska programa)

2. Originalna dokumenta iz srednje škole koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i nostrifikovana u Ministarstvu prosvete, Nemanjina 22-26, Beograd

3. Originalni izvod iz matične knjige rođenih, preveden kod sudskog tumača

4. Lekarsko uverenje (može se pribaviti u Studentskoj poliklinici, Krunska 57, Beograd)

5. Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)

6. Dokaz o uplati 8.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa

7. Potvrdu da vlada srpskim jezikom, što dokazuje potvrdom odgovarajućeg Instituta (samo ako strani državljanin konkuriše za upis na studijski program na srpskom jeziku)

8. Prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (potvrda se može pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd)

9.  Izjava kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

10. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/18. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije Pripadnici romske nacionalne manjine

1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu i može se preuzeti ovde studijski program Farmacija, studijski program Farmacija-medicinska biohemija, oba studijska programa)

2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid

3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid

4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid

5. Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično) (ovde)

6. Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke).

7. Izjava kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

8. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/18. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Upis, odnosno rangiranje na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata romske nacionalne manjine u okviru kvote, odobrene odlukom Vlade Republike Srbije, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit (ostvario najmanje 30 bodova). Posle polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa studenata pripadnika romske nacionalne manjine rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje Fakultet upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima.

*Detaljnije o upisu kroz Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Kandidati sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program. Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije mogu se obraditi Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom ( ucsh@rect.bg.ac.rs ) i na telefon 011/3370686.

1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu i može se preuzeti ovde studijski program Farmacija, studijski program Farmacija-medicinska biohemija, oba studijska programa)

2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid

3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid

4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid

5. Jedan od sledećih dokumenata:

- rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja

- rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć

- mišljenje Interresorne komisije

- preporuku Udruženja studenata sa hendikepom

6. Izjava kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

7. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/18. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Upis, odnosno rangiranje na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote, odobrene odlukom Vlade Republike Srbije, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit (ostvario najmanje 30 bodova). Posle polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje Fakultet upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima.

*Detaljnije o upisu kroz Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju. Prilikom predaje dokumenata, svi kandidati će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na osnovu bodova iz srednje škole i rasporeda polaganja prijemnog ispita

Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 22. juna 2018. god. u 12:30 časova.

Primedbe na tačnost objavljenih podataka i broj bodova iz srednje škole podnose se Komisiji za upis pismeno (preko arhive Fakulteta) ili putem e-maila (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs ), 22. juna 2018. god. u vremenu od 12:30 do 14:00 časova. Objavljivanje (korigovane) liste sa brojem bodova na osnovu uspeha u srednjoj školi, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta, kao i objavljivanje rasporeda polaganja prijemnog ispita, po salama na Saobraćajnom fakultetu će biti 22. juna 2018. god. u 14:30 časova.

Prijemni ispit i rezultati ispita

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike i Hemije, 29. juna 2018. god. u 10:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Saobraćajnom fakultetu najkasnije do 9:30 časova. Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 29. juna 2018. god. u 17:00 časova.

Rang liste kandidata

Preliminarna rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 29. juna 2018. godine u 21:00 čas. Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis 30. juna 2018. god. u vremenu od 9:00 do 13:00 časova i 01. jula 2018. god. u vremenu od 8:00 do 10:00 časova. Prigovor se podnosi preko arhive Fakulteta, na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 01. jula 2018. god. u 12:00 časova.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 01. jula 2018. god. od 12:00 do 14:00 časova. Žalba Dekanu Fakulteta se podnosi na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu), a preko Arhive Fakulteta. Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima 01. jula 2018. god. u 15:00 časova.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 01. jula 2018. god. do 17:00 časova.

Upis kandidata

Upis kandidata sa konačne rang liste (od rednog broja 1 do 200), u statusu studenata koji se finansiraju na teret budžeta, obaviće se PROZIVKOM 02. jula 2018. god, u vremenu od 8:00 do 13:00 časova. Kandidati, koji su konkurisali i ostvarili neophodan uslov za upis na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis.Svi kandidati zainteresovani za upis (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 02. jula 2018. god u 8:00 časova, u Amfiteatru broj 1.

Broj slobodnih budžetskih mesta, za oba studijska programa, biće objavljen 02. jula 2018. god. u 15:00 časova, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

Upis kandidata sa konačne rang liste (od rednog broja 201), do popune broja mesta (budžetskih i samofinansirajućih) predviđenih Konkursom obaviće se PROZIVKOM 03. jula 2018. god, u vremenu od 8:00 do 13:00 časova. Kandidati, koji su konkurisali i ostvarili neophodan uslov za upis na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis. Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 201 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 03. jula 2018. god. u 8:00 časova, u Amfiteatru broj 1.

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis u određenoj kategoriji studiranja („na teret budžeta“ / „student koji sam plaća školarinu“) za oba studijska programa, da se STROGO pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine (primer pravilno popunjene uplatnice)

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm, - dokaz o uplati školarine (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu (može se uplatiti na šalteru pošte na Fakultetu, koji će raditi 03. jula, u vreme trajanja upisa).

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrazac (ne treba ih kupovati).

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst Konkursa. Sve eventualne izmene Konkursa biće blagovremeno objavljene na internet stranici Fakulteta, a shodno uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.