Studentski parlament Farmaceutskog fakulteta

Na Farmaceutskom fakultetu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, aktivno funkcioniše Studentski parlament, kao organ fakulteta na kojem je osnovan. Parlament broji 23 člana, a formira se tako što u njega ulazi po jedan predstavnik svake godine integrisanih akademskih studija sa svakog studijskog programa, kao i 15 predstavnika izbornih listi određenih po proporcionalnom sistemu. Tela i organi Studentskog parlamenta za školsku 2016/17 godinu su:

 1. Predsednik Studentskog parlamenta - Nikola Bošković, nikabonito@ptt.rs
 2. Student prodekan - Luka Marošanin, luka.marosanin@yahoo.com
 3. Sekretar - Jelena Rajičić, jelenarajicic96@gmail.com
 4. Tim za nastavu i reformu, koordinator - Vanja Todorović
 5. Tim za nauku i međunarodnu saradnju (CNIRS), koordinator - Natalija Arsić
 6. Tim za odnose sa javnošću, koordinator - Bojana Pejović
 7. Tim za vannastavne aktivnosti, koordinator - Isidora Ilić
 8. Tim za unapređenje kvaliteta studiranja, koordinator - Teodora Milenković
 9. Tim za reevaluaciju ESPB, kordinator - Nikola Bošković

Izbori za Studentski parlament se održavaju u aprilu mesecu, a konstitutivna sednica se održava u oktobru, kada se verifikuju mandati članova, koji traju godinu dana. Studentski parlament bira i razrešava dužnosti studenta prodekana, predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta – Savetu, Nastavno-naučnom veću, Komisijama i dr.

            U okviru Studentskog parlamenta funkcioniše i Centar za naučno-istraživački rad studenata (CNIRS), cnirs@pharmacy.bg.ac.rs

            Predstavnik studenata Farmaceutskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu (SPUB) je Luka Marošanin student IV godine studijskog programa Farmacija (mejl: luka.marosanin@yahoo.com).

            Predstavnici II godine

 • MF – Marina Zec, zecmarina@yahoo.com
 • MB – Jovana Vukojičić, jokajovana996@gmail.com

            Predstavnici III godine

 • MF – Jovan Karić, karic.jovan@gmail.com
 • MB – Natalija Stojanović, natalija.atp@gmail.com

            Predstavnici IV godine

 • MF – Luka Marošanin luka.marosanin@yahoo.com
 • MB – Tijana Ilić, tixy.sd@gmail.com

            Predstavnici V godine

 • MF – Nikola Bošković, nikabonito@ptt.rs
 • MB – Saška Živkocić, saskica93@hotmail.com

            Predstavnici studenata u Savetu Fakulteta su:

 1. Nikola Bošković
 2. Luka Marošanin
 3. Bojana Pejović
 4. Natalija Arsić

            Predstavnici studenata u Komisiji za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave:

 1. Luka Marošanin
 2. Jovana Vukojičić
 3. Vanja Todorović
 4. Marina Zec
 5. Tamara Stamenić

            Predstavnici studenata u Komisiji za vrednovanje vannastavnih aktivnosti:

 1. Jelena Rajičić

            Predstavnici studenata u Komisiji za organizovanje i sprovođenje postupka studentskog vrednovanja:

 1. Katarina Pavić
 2. Nikolina Golo

            Predstavnici studenata u Komisiji za obezbeđenje kvaliteta:

 1. Strahinja Pešić

            Predstavnici studenata u Komisiji za disciplinsku odgovornost studenata:

 1. Bojana Pejović, član
 2. Saška Živković, zamenik člana

            Predstavnici studenata u Etičkoj komisiji:

 1. Nikola Bošković, član
 2. Natalija Arsić, zamenik člana

Za sva pitanja se možete obratiti Predsedniku Studentskog parlamenta, Studentu prodekanu ili na mejl: parlament@phamacy.bg.ac.rs