Upis školske 2018/2019 godine (za sve godine osim prve)

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obaviće se, radnim danima, u periodu od 15.10.2018. do 26.10.2018. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 9 do 15 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 101. st.1. Statuta Univerziteta (Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 201).

Pre pristupanja upisu, potrebno je da studenti pogledaju obaveštenje na sajtu Fakulteta vezano za prestanak statusa studenta.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/doktorske-akademske-studije/2962/prestanak-statusa-studenta-/

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/specijalisti%C4%8Dke-akademske-studije/35/prestanak-statusa-studenta/

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2018/19. godinu, i studenti doktorskih studija koji su pisali molbu za produžetak na osnovu date saglasnosti Univerziteta na temu doktorske disertacije, takođe su u obavezi da pristupe upisu. Molbe za produžetak roka mogu se podneti do 30.09.2018. godine.

Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 88/2017) čl. 109. st.1. tač. 3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-        I rata pri upisu

-        II rata do 1.12.2018. godine

-        III rata do 15.02.2019. godine

-        IV rata do 30.04.2019. godine

 

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate Slavici Kojić. Kontakti telefon 011 3951 298, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.

 

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Studenti doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Obrazac se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu kada pristupi početnoj internet stranici Fakulteta, pa u donjem levom uglu kategorija servisi, pa studentski servisi. ŠV obrazac je već popunjen od prošle godine, tako da je dovoljno samo zaključati obrazac ili izmeniti podatke koji su se u međuvremenu promenili, pa zaključati obrazac. Student će pristupiti svom nalogu preko šifre koju je već dobio u Odseku za nastavu. Ukoliko student nema šifru, preuzeće novu u Odseku za nastavu i popuniće ŠV obrazac. Tek nakon popunjavanja obrasca, student pristupa upisu u Odseku za nastavu i studentska pitanja. Studenti koji ne popune elektronski ŠV obrazac neće biti upisani i prestaće im status studenta.

Prilikom upisa na specijalističke akademske studije potrebno je priložiti:

  1. Jedan obrazac ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  2. Jedan semestralni list za overu prethodne školske godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  3. Indeks (sa potpisima nastavnika koji potvrdjuju da su studenti izvršili obaveze predvidjene planom i programom)
  4. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine).
  5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  6. Ugovor (dobija se na Fakultetu, potpisuju lično samo studenti koji se sami finansiraju)
  7. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2018/19. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, pri upisu.

NAPOMENA:Krajnji rok za polaganje ispita je 30. septembar 2018. godine. Ispiti položeni do ovog datuma se računaju kao položeni u školskoj 2017/18. godini.