Маст. биол. Милош Збиљић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за ботанику
Радно место: Асистент
Телефон: +381 11 3951 305
Емаил: mzbiljic@pharmacy.bg.ac.rs


Милош Збиљић је рођен 1992. године у Килбергу, Швајцарска. Основну школу и гимназију завршио је у Крушевцу. Дипломирао је на Универзитету у Београду - Биолошком факултету 2015. године. Мастер рад под насловом: “Дистрибуција и угроженост реликтних дрвенастих биљака Србије на основу података из хербаријумских збирки Института за ботанику (БЕОУ) и Природњачког музеја (БЕО) у Београду” одбранио је 2016. године. Исте године уписује докторске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду на модулу Екологија биљака и фитогеографија.

Као стручни сарадник на Катедри за ботанику Фармацеутског факултета Универзитета у Београду ради од јануара 2017. године. Као асистент за ужу научну област Ботаника изабран је у децембру 2017. године.
Био је члан комисије за одбрану 4 завршна рада. Учествује у реализацији практичне наставе на предметима Ботаника и Лековите биљке и животна средина на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, као и на предмету Екологија вегетације на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Учествује на пројектима:

• Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији“ ЈНОП 01/ 2018 ("ЕКОЛОШКА МРЕЖА")

• Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“ ЈНОП 02/ 2018 (“НАТУРА2000”)

• Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији“ ЈНОП 03/ 2018 ("ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ")

Главна истраживачка интересовања су таксономија, екологија и заштита лековитих и потенцијално лековитих биљака на простору Балканског полуострва.

Језици: Енглески

Save