Запослење

Универзитет у Београду - Фармацеутски факутет расписује конкурс за:

1 (једног) асистента за ужу научну област „Фармакокинетика и Клиничка фармација“, на одређено време, за временски период од 3 (три) године


Услови: Завршен Фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам), студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови/ Број 750 од 8.11.2017.

1 (једног) стручног сарадника за ужу научну област Фармацеутска физиологија, а за предмет Функционална морфологија човека, на одређено време, са пуним радним временом за јесењи семестар школске 2017/2018 године

1 (једног) стручног сарадника за ужу научну област Фармацеутска физиологија, а за предмет Функционална морфологија човека, на одређено време, са 50% од укупног радног времена за јесењи семестар школске 2017/2018 године

Услови: Завршен Медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам). Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета у Београду.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 27.09.2017. - број 744

1 (један) ванредни професор за ужу научну област „Токсикологија“, на одређено време за временски период од пет (5) година

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен  Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 20.09.2017. – Број 743

2 (два) ванредна професора за ужу научну област „Медицинска биохемија“, за рад на Факултету са пуним радним временом, на одређено време за временски период од 5 (пет) година.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен  Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији послови дана 06.09.2017. Број 741

Преузмите: реферат

1 (једног) асистента за ужу научну област „Математика“, на одређено време, за временски период од 3 (три) године

Услови: Завршен Математички факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам), студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови у број 731 од 21.06.2017.

Преузмите: реферат

2 (два) ванредна професора за ужу научну област „Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа“, на одређено време за временски период од пет (5) година.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен у публикацији Послови у броју 730 дана од 14.06.2017.

Преузмите: реферат, реферат2

1 (једног) редовног професора за ужу научну област „Фармакогнозија“, на неодређено време.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен у публикацији Послови у број 730 од 14.06.2017.

Преузмите: реферат

1 (једног) доцента за ужу научну област „Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа“, на одређено време за временски период од пет (5) година.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен у публикацији Послови –број 730 од 14.06.2017.

Преузмите: обавештење о приступном предавању

Преузмите: реферат

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област „Органска хемија“ на одређено време, за временски период од 5 (пет) година.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Хемијски или Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом о образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ бр. 727 од 24.05.2017. године

Преузмите: реферат

4 (четири) ванредна професора за ужу научну област „Фармацеутска технологија“, на одређено време за временски период од пет (5) година

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен  Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 17.05.2017. /726

Преузмите: реферат

1 (једног) асистента за ужу научну област „Фармацеутска физиологија“, на одређено време, за временски период од 3 (три) године

Услови: Завршен Фармацеутски или Медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам), студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови број 724-725 од 03.05.2017.

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област „Општа и неорганска хемија“, на одређено време за временски период од пет (5) година.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски или Хемијски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ бр. 719 од 29.03.2017. године

Преузмите: реферат

1 (једног) редовног професора за ужу научну област „Општа физика“, на неодређено време.

Услови: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се бира. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је овјављен у публикацији Послови дана 25.01.2017./Број 710

Преузмите: реферат