Др сц. Ана Протић

Др сц. Ана Протић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова
Просторија: 210
Телефон: +381 1139 51 334
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: anna@pharmacy.bg.ac.rs

CV

 


Ана Протић рођена је 14. 06.1979. године у Лесковцу где је завршила основну школу и Гимназију природно-математичког смера. Школске 1998/99 уписала је Фармацеутски факултет у Београду и дипломирала 2004. Докторску дисертацију под називом »Развој метода за испитивање стабилности микофенолат мофетила и праћење микофенолне киселине и глукуронида микофенолне киселине у плазми и урину« урадила је на Катедри за аналитику лекова под менторством проф. др Љиљане Живановић и одбранила 27. 10. 2011. године.

Др сц. Ана Протић учествује у реализацији практичне и теоријске наставе академских интергрисаних и последипломских специјалистичких студија у звању доцента. Од школске 2010/2011 године учествује у извођењу практичне наставе из предмета Фармацеутска анализа и Фармацеутска регулатива у контроли лекова, а од 2011/2012 и на предметима Експериментални дизајн у фармацеутској анализи у оквиру интегрисаних академских студија, као и у реализацији практичне наставе у оквиру специјалистичких академских студија Фармација 2 – модул Козметологија, на предмету Испитвање и контрола козметичких препарата, у оквиру специјалистичких академских студија Пуштање лека у промет укључена је у извођење практичне наставе из предмета Фармацеутска анализа и изборног предмета Примена оптимизационих техника у фармацеутском истраживању и развоју. У фебруару 2014. изабрана је у звање доцента и од тада је укључена у извођење теоријске наставе из предмета Фармацеутска анализа, Експериментални дизајн у фармацеутској анализи и Фармацеутска регулатива у контроли лекова. Према анктетама студентског вредновања педагошког рада наставника Фармацеутског факултета Универзитета у Београду оцењивана је највишим оценама.

Од 2006. године др сц. Ана Протић је учествовала у пројекту Министарства науке технологије и развоја, Републике Србије (2006-2010, бр. 142071Б), као и текућем пројекту Министарства за образовање и науку Републике Србије (2011-2015, бр. 172033).

Основна истраживачка делатност заснована је на испитивању фармаколошки активних једињења, нечистоћа и деградационих производа у фармацеутским дозираним облицима као и испитивању њихове стабилности путем студија форсиране деградације применом методе реверзно–фазне течне хроматографије под високим притиском са УВ/ВИС и масеном детекцијом. Истраживачка делатност обухвата и екстракционе технике за припрему и пречишћавање биолошког материјала као и испитивање лекова и њихових метаболита. У развоју и валидацији метода за фармацеутску анализу користи се хемометријски приступ, односно експериментални дизајн и методологија вишекритеријумске оптимизације. У новије време научноистраживачки интерес је окренут испитивању квантитативног односа између структуре и ретенционог понашања групе једињења у хроматографским системима (QСРРс). На основу дефинисаних молекулских дескриптора и хроматографских параметара врши се раздвајање веома сложених смеша, предвиђају се ретенције аналита за целе класе једињења, као и разјашњавање молекулских механизама ретенције у хроматографији. Овакво комплексно моделовање понашања великог броја једињења, вршено је уз помоћ вештачких неуронских мрежа, компјутерске технике која има способност »учења« будући да представља симулацију неуролошке активности мозга.

Објавила је укупно 53 рада и саопштења. Од тога 2 рада у домаћем часопису (категорије М52) и 19 радова у међународним часописима (од тога 6 радова у часописима категорије М21 и 13 радова у часописима М23 категорије). Учествовала је са 9 саопштења на домаћим и 23 саопштењем на научним скуповима у иностранству.


  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of Experimental Design in Optimization of Solid Phase Extraction of Mycophenolic Acid and Mycophenolic Acid Glucuronide from Human Urine and Plasma and SPE-RP-HPLC method validation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2008; 47: 575-585.
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 622-629.
  • Ana Protić, Ljiljana Živanović, Mira Zečević, Biljana Jocić. Development of Liquid Chromatographic Method for Simultaneous Determination of Mycophenolate Mofetil and Its Degradation Product Mycophenolic Acid in dosage form. Journal of Chromatographic Science 2009; 47: 149-155.
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of Mycophenolic acid and Mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 640-648.
  • Ana Protić, Ljiljana Živanović, Marina Radišić, Mila Laušević. Impurity profiling of Mycophenolate mofetil with the assisstance of desirability function in method development. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2011; 34: 1014-1035.
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 100: 329-337.
  • Marija Malesevic, Ljiljana Zivanovic, Ana Protic, Marina Radisic, Mila Lausevic, Zarko Jovic, Mira Zecevic. Stress Degradation Studies on Zolpidem Tartrate Using LC–DAD and LC–MS Methods. Acta Chromtographica, 2014, 26 (1), 81–96.
  • Zarko Jovic, Ljiljana Zivanovic, Ana Protic, Marina Radisic, Mila Lausevic, Marija Malesevic, Mira Zecevic. Forced Degradation Study of Torasemide: Characterization of its degradation products. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2013; 36: 2082–2094.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Quantitative structure retention relationship modeling in liquid chromatography method for separation of candesartan cilexetil and its degradation products, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2015, 140: 92–101.