Др сц. Весна Матовић

Др сц. Весна Матовић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, I спрат, 105
Телефон: +381 11 3951-251
Факс: +381 11 3972-840
Email: vevodi@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Весна Матовић је рођена 1953. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Фармацеутски факултет у Београду уписала је школске 1973/74. године и дипломирала 1977. године са просечном оценом 9,33.

Од 1978. године је радила као дипл. фармацеут-сарадник у Заводу за фармацеутску хемију, а за асистента-приправника у Заводу за токсиколошку хемију изабрана је 1980. године. Магистарски рад под насловом “Промене садржаја бакра у органима експерименталних животиња у условима сатурнизма и манганизма” одбранила је 1981. године, а докторску дисертацију под насловом “Антагонизам олова и магнезијума у условима сатурнизма” је одбранила 1991. године на Фармацеутском факултету у Београду. За асистента Токсиколошке хемије је изабрана 1982. године, у звање доцента за предмете Токсиколошка хемија и Клиничко-токсиколошке анализе је изабрана 1992. године, у звање ванредног професора 1997. године и у звање редовног професора 2004. године. Специјалистички испит из Токсиколошке хемије је одбранила 1994. године.

Учествује у извођењу и организацији теоријске наставе на интегрисаним академским студијама на оба студијска програма Фармација и Фармација-Медицинска биохемија, и то на следећим предметима: Токсикологија с аналитиком, Клиничко-токсиколошке анализе, Увод у медицинску биохемију (обавезни предмети), Акутна тровања лековима с аналитиком, Процена ризика по здравље људи, Екотоксикологија (изборни предмети).

Руководилац је специјалистичких студија за потребе здравства. Организује и учествује у извођењу специјализације за потребе здравства из Токсиколошке хемије и учествује у извођењу теоријске наставе из академске специјализације „Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине“. Учествује и у извођењу теоријске наставе здравствене специјализације из Санитарне хемије. Ментор је и члан комисије више специјалистичких радова.

Руководилац је академских докторских студија, модул Токсикологија. Ментор је једне и члан комисије за одбрану пет магистарских теза, ментор две докторске дисертације, а тренутно руководи израдом четири докторске дисертације.

Весна Матовић је аутор уџбеника: “Практикум из токсиколошке хемије”, “Практикум из Клиничко-токсиколошких анализа”, “Токсикологија метала” и “Тровања лековима - одабрана поглавља”. Такође, аутор је око 200 радова штампаних као поглавља у књигама и тематским монографијама, у водећим часописима међународног значаја, часописима међународног значаја, часописима националног значаја, као и пленарних предавања по позивима на бројним међународним и националним конгресима.

Од 2001. године је управник Института за токсикологију академик Данило Солдатовић, односно шеф Катедре за токсикологију “Академик Данило Солдатовић”.

Председник је Удружења токсиколога Србије и Секције за токсиколошку хемију при Савезу фармацеутских удружења Србије, као и заменик председника Савеза фармацеутских удружења Србије. Рецензент је 4 уџбеника за студенте фармације и бројних радова часописа са СЦИ листе, итд.

Говори енглески, француски, италијански и руски језик.
  • Matović V, Đukić-Ćosić D, Buha A, Bulat Z. (2013) Route, Dose and Duration of Exposure to Cadmium-Relevanceto Oxidative Stress Induction In Peroxidases, Bogaert Lucas and Coppens Noah (Eds.), 161-175, Nova Science Publisher, USA.
  • Buha A, Milovanović V, Antonijević B, Bulat Z, Matović V. (2013) Relative Liver Weight in Rats Subacutely Exposed to Polychlorinated Biphenyls In Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe Simeonov, Lubomir I.; Macaev, Fliur Z.; Simeonova, Biana G. (Eds.), 287-294, Springer Netherlands.
  • Buha A, Vaseashta A, Bulat Z, Matovic V. (2013) Carboxyhemoglobin in Blood of Smokers and Non-smokers Determined by Gas Chromatography with Thermal Conductivity Detector In Advanced Sensors for Safety and Security, Vaseashta, Ashok; Khudaverdyan, Surik (Eds.), 161-168, Springer Netherlands.
  • Buha A, Antonijević B, Bulat Z, Jaćević V, Milovanović V, Matović V. (2013) The impact of prolonged cadmium exposure and co-exposure with polychlorinated biphenyls on thyroid function in rats. Toxicol Lett, 221: 83-90.
  • Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D, Matović V. (2012) Effects of Oral and Intraperitoneal Magnesium Treatment against. Cadmium-Induced Oxidative Stress in Plasma of Rats. Arh Hig Rada Toksikol, 63: 247-54.
  • Matović, V, Buha A, Bulat Z, Dukić-Ćosić D, Miljković M, Ivanišević J, Kotur-Stevuljević J. (2012) Route-dependent effects of cadmium/cadmium and magnesium acute treatment on parameters of oxidative stress in rat liver. Food Chem Toxicol, 50: 552-7.
  • Bulat Z, Đukić-Ćosić D, Antonijević B, Bulat P, Vujanović D, Buha A, Matović V. (2012) Effect of magnesium supplementation on the distribution patterns of zinc, copper and magnesium in rabbits exposed to prolonged cadmium intoxication. ScientificWorld Journal, 9 pages, doi:10.1100/2012/572514
  • Matović V, Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D. (2011) Cadmium toxicity revisited: Focus on oxidative stress induction and interactions with zinc and magnesium. Arh Hig Rada Toksikol, 62:65-76.
  • Đukić-Ćosić D, Ćurčić Jovanović M, Plamenac Bulat Z, Ninković M, Maličević Ž, Matović V. (2008) Relation between lipid peroxidation and iron concentration in mouse liver after acute and subacute cadmium intoxication. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 22(1):66-72.
  • D. Djukic-Cosic, M. Ninkovic, Z. Malicevic, V. Matovic, D. Soldatovic. (2007) Effect of magnesium pretreatment on reduced glutathione levels in tissues of mice exposed to acute and subacute cadmium intoxication: a time course study Magnesium Research, 20 (3): 177-86.