Упутство за ауторе

Рецензија 

Рецензија је неопходна за све врсте публикација које издаје Факултет.

Скрипта не подлежу обавезној рецензији.

  1. Комисији за издавачку делатност упућује се Предлог за именовање рецензената у електронској форми и преко Архиве Факултета(образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Обрасци).
  2. Након одлуке Наставно-научног већа Фармацеутског факултета о именовању рецензената, потребно је да аутори уз рукопис рецензентима проследе и Рецензентски лист (образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Обрасци).Сваки рецензент може попунити свој Рецензентски лист, или сви рецензенти могу дати своје мишљење на једном Рецензентском листу.
  3. Попуњени и потписани Рецензентски лист прослеђује се Комисији за издавачку делатностпреко Архиве Факултета.

 

Штампање – сва издања

  1. Аутори ступају у контакт са штампаријом одабраном поступком јавне набавке, окончавају договоре и траже предрачун за штампање у тиражима које је Комисија за издавачку делатност усвојила према предлогу Плана штампе Катедри.
  2. Аутори контактирају библиотечку службу Факултета ради добијања ЦИП записа из Народне библиотеке Србије, као и ИСБН броја. ЦИП запис и ИСБН број обавезно се штампају у сваком издању.

ИСБН број неопходан је за прво и за измењено / допуњено /проширено издање.

Нови ЦИП запис неопходан је приликом сваког поступка штампе (без обзира на то да ли се ради о поновљеном издању).

 

  1. Попуњен образац Захтева за издавање наставне литературе (образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Обрасци)и приспели предрачун достављају се Комисији за издавачку делатност прекоАрхиве Факултета и у електронској форми.
  2. Комисија за издавачку делатност прослеђује приспели захтев и предрачун продекану за финансије који даје коначно одобрење за штампу. Аутори могу дати одобрење штампарији да штампа књигу по приспећу одобрења продекана за финансије.

 

Импресум – сва издања

Импресум представља законом обавезне податке о издавачу, штампарији, уреднику и сл. који се налазе на првој левој страници сваке књиге.

Обавезно га је доставити штампарији приликом штампања (јер може доћи до промене имена уредника или тиража, на пример).

Подаци које импресум треба да садржи дефинисани су чланом 33 Правилника о издавачкој делатности.

 

Година издања

Податак о години издања увек подразумева текућу годину у којој је књига штампана. 

Када је реч о поновљеном издању не уписује се година првог, већ текућег издања.

 

Број издања

Поновљено издање повлачи за собом измену броја издања : друго, треће итд.

Уколико је у односу на претходно издање извршена измена и/или допуна материјала, то је онда друго (треће, итд.) измењено и допуњено издање.