Др сц. Бојана Видовић

Dipl. farm. Bojana Vidović

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б205
Телефон: +381 11 3951-395
Fax: +381 11 3972-840
Email: bojana@pharmacy.bg.ac.rs

CV

Бојана Видовић је дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 2005. године. Докторску дисертацију под називом „Утицај суплементације алфа-липонском киселином на параметре оксидативног стреса и антиоксидативне заштите код оболелих од схизофреније“ одбранила је 2014. године на Универзитету у Београду-Фармацеутском факултету.

По обављеном једногодишњем приправничком стажу у Апотекарској установи „Београд“ положила је стручни испит за фармацеуте. Од априла 2005. године запослена је на Катедри за броматологију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,  најпре као сарадник, затим као асистент (од 2007. године, реизбор 2010. године) и од септембра 2015. године као доцент за ужу научну област Хемија хране и дијететских производа.

На интегрисаним академским студијама укључена је у организацију и извођење наставе на обавезним предметима Броматологија и Дијететика (студијски програм Фармација и студијски програм Фармација-медицинска биохемија), Контрола здравствене исправности намирница I и Контрола здравствене исправности намирница II  (студијски програм Фармација-медицинска биохемија), као и на изборним предметима  Практикум из броматологије  (студијски програм Фармација) и Здравствена исправност предмета опште употребе (студијски програм Фармација-медицинска биохемија).Учествује у реализацији наставе специјалистичких академских студија Фармакотерапија у фармацеутској пракси (предмет Дијететика), као и у реализацији наставе на специјалистичким студијама за здравствене раднике и здравствене сараднике из Санитарне хемије.

Била је ментор и члан комисија за израду и одбрану већег броја завршних радова. Учествује у реализацији студентских истраживачких радова у оквиру Центра за научно-истраживачки рад студената Фармацеутског факултета. Била је предавач и модератор на већем броју акредитованих курсева континуиране едукације намењених фармацеутима, лекарима и другим здравственим радницима, стручним семинарима и конгресима.

У периоду од 2008. до 2010. године учествовала је као сарадник на два пројекта технолошког развоја (TR-20045, TR-20121), а од 2011. године учествује на два пројекта интегралних и интердисциплинарних истраживања (III46001, III46009) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2017. године сарадник је на међународном пројекту у оквиру програма COST (Action CA16112; NutRedOx: Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases).

Aутор је и коаутор више од 90 публикација у међународним и националним часописима, предавања по позиву и саопштења на међународним и националним скуповима. Коаутор је два практикума и две радне свеске,  као и стручне публикације Дијететски суплементи на тржишту Србије. Рецензент је у већем броју међународних часописа.

Члан је Савеза фармацеутских удружења Србије и Друштва за исхрану Србије. 

  • Vidović B, Milovanović S, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Takić M, Debeljak-Martačić J, Pantović M, Đorđević B. Effects of alpha-lipoic acid supplementation on plasma adiponectin levels and some metabolic risk factors in patients with schizophrenia. Journal of Medicinal Food 2017, 20 (1): 79-85.
  • Vidović B, Milašinović N, Kotur-Stevuljević J, Dilber S, Kalagasidis Krušić M, Đorđević B, Knežević-Jugović Z. Encapsulation of α-lipoic acid into chitosan and alginate/gelatin hydrogel microparticles and its in vitro antioxidant activity. Chemical Industry 2016; 70 (1): 49-58.
  • Vidović B, Milovanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Stefanović A, Ivanišević J,  Miljković M, Spasić S, Stojanović D, Pantović M. Effect of alpha-lipoic acid supplementation on oxidative stress markers and antioxidative defense in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina 2014; 26 (3): 205-213.
  • Vidović B, Stefanović A, Milovanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Ivanišević J, Miljković M, Spasić S. Associations of oxidative stress status parameters with traditional cardiovascular disease risk factors in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2014; 74 (3): 184-191.
  • Vidović B, Đorđević B, Milovanović S, Škrivanj S, Pavlović Z, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J. Selenium, zinc, and copper plasma levels in patients with schizophrenia: relationship with metabolic risk factors. Biological Trace Element Research 2013; 156 (1-3): 22-28.