Др сц. Ивана Алексић

Ivana Alekssić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Б301б
Telefon:+381 11 3951-356
Fax: +381 11 3972-840
Email: ivana.aleksic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Ивана Алексић (рођена Машић) је рођена 1982. године у Шапцу. Дипломирала је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету 2007. године. Докторирала је на истом факултету 2013. године. Назив докторске дисертације био је: „Утицај фактора формулације и процесних параметара на карактеристике гранулата добијених поступком топљења у уређају типа флуидизирајућег система”. 2015. године уписала је Специјалистичке академске студије – Индустријска фармацја.

У току 2010. и 2011. године била је, као студент докторских студија, у оквиру програма Басилеус финансираног од стране Европске уније, у шестомесечној радној посети Фармацеутском факултету, Универзитета у Љубљани.

Од 2007. године до данас је запослена на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету, у звањима: сарадник (2007-2009. год.), асистент (2009-2016. год.) и доцент (од 2016. год) за ужу научну област Фармацеутска технологија на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију. Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама, на следећим предметима: Фармацеутска технологија 2, Фармацеутска технологија 3, Индустријска фармација, Ветеринарски лекови.

У периоду 2008–2010. била је ангажована на пројекту технолошког развоја „Развој и примена ин витро и ин силицо метода у биофармацеутској карактеризацији лекова БСК групе 2 и 3“ (ТР 23015), финансираном од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, а у периоду 2011–2016. на пројекту технолошког развоја „Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика“ (ТР 34007), финансираном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У периоду 2012-2013. била је ангажована и на пројекту „Оптимизација гранулације топљењем у уређају типа флуидизирајућег система“ (651-03-1251/2012-09/43), који је у оквиру програма билатералне сарадње реализован са Фармацеутским факултетом, Универзитета у Љубљани. Од 2010. до 2012. године учествовала је у пројекту „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“ (Tempus program), a od 2013. do 2015. godine u projektu „Linking Industry and Academia in Teaching Drug Development and Manufacture (LIAT-Ph)“ (Lifelong Learning програм).

Аутор је или коаутор већег броја публикација: 1 поглавље у књизи међународног значаја, 6 радова у међународним часописима, 2 рада у домаћим часописима, 14 саопштења са међународних скупова, 5 саопштења са скупова националног значаја и 1 техничко решење. Коаутор је једног практикума и једне мултимедијалне публикације. Рецензент је у међународним часописима.

Истраживачки интерес: формулација и карактеризација течно-чврстих система, гранулација топљењем, израда и карактеризација гранула и пелета, механизми агломерације, оптимизација процеса у уређају типа флуидизирајућег система, распршивање са очвршћавањем, развој формулације и биофармацеутска карактеризација чврстих фармацеутских облика.


  • Drašković M, Medarević Đ, Aleksić I, Parojčić J. In vitro and in vivo investigation of taste-masking effectiveness of Eudragit® E PO as drug particle coating agent in orally disintegrating tablets. Drug Dev Ind Pharm 2016, in press. DOI: 10.1080/03639045.2016.1220572
  • Aleksić I, Đuriš J, Ibrić S, Parojčić J. An investigation into the usefulness of different empirical modeling techniques for better control of spray-on fluidized bed melt granulation. Int J Pharm 2015; 496(2): 627-635. DOI: 10.1016/ j.ijpharm.2015.11.001

  • Aleksić I, Đuriš J, Ilić I, Ibrić S, Parojčić J, Srčič S. In silico modeling of in situ fluidized bed melt granulation. Int J Pharm 2014; 466(1-2): 21-30. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2014.02.045.

  • Mašić I, Ilić I, Dreu R, Ibrić S, Parojčić J, Srčič S. Melt granulation in fluidized bed: a comparative study of spray-on versus in situ procedure. Drug Dev Ind Pharm 2014; 40(1): 23-32. DOI: 10.3109/03639045.2012.744415.

  • Mašić I, Parojčić J, Đurić Z. Computational fluid dynamics: applications in pharmaceutical technology. In: Computer-aided applications in pharmaceutical technology. Ed. Đuriš J, Woodhead Publishing Series in Biomedicine No. 52, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2013, p. 233-260. (ISBN 1 907568 27 1)

  • Mašić I, Ilić I, Dreu R, Ibrić S, Parojčić J, Đurić Z. An investigation into the effect of formulation variables and process parameters on characteristics of granules obtained by in situ fluidized hot melt granulation. Int J Pharm 2012; 423: 202-212. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2011.12.013

  • Đuriš J, Medarević Đ, Krstić M, Vasiljević I, Mašić I, Ibrić S. Design space approach in optimization of fluid bed granulation and tablets compression process. The Scientific World Journal 2012; vol. 2012, ID 185085. DOI: 10.1100/2012/185085.

  • Aleksić I, Đuriš J, Cvijić S, Ibrić S, Parojčić J. Melt granulation as an alternative technique in solid dosage forms manufacture. ArhFarm 2015; 65: 159-177.

  • Mašić I, Ilić M, Petrović Lj, Trajković S, HomšekI, Parojčić J, Đurić Z. Comparative dissolution study of commercially available metformin hydrochloride immediate release tablets.ArhFarm 2009; 59: 279-293.

  • Mašić I, Mašić R, Parojčić J, Ibrić S, Đurić Z. Modifikacija uređaja tipa fluidizirajućeg sistema za izvođenje postupka granulacije topljenjem, Technical Solution, 2011.