О факултету

Фармацеутски одсек при Медицинском факултету Београдског универзитета основан је 24. октобра 1939. У самосталну високошколску установу Фармацеутски факултет прераста 19. октобра 1945. године. Дуги низ година настава на факултету се одвијала у објектима Медицинског факултета, а од септембра 1991. године Фармацеутски факултет добија своју зграду у улици Војводе Степе 450.

Од оснивања па до краја 2007. године на Фармацеутском факултету дипломирало је 9.284 студената, завршило специјализацију 1.788 кандидата (1.176 специјализација за потребе здравства), одбрањено је 286 магистарских теза и 239 докторских дисертација.

Поред своје матичне делатности високошколске установе, Фарамацеутски факултет обавља образовне, научне, здравствене, стручне и издавачке послове, као и библиотекарску и музејску активност. Музеј историје фармације је регистрован као званични музеј града Београда.

На Фармацеутском факултету постоји 18 катедри и то за: физику и математику, општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, органску хемију, ботанику, физичку хемију, микробиологију и имунологију, физиологију, фармацеутску хемију, аналитику лекова, фармакогнозију, медицинску биохемију, броматологију, токсикологију, фармацеутску технологију и козметологију, фармакологију, фармакокинетику, социјалну фармацију и фармацеутско законодавство и Радна јединица заједничке службе (са одсецима за: правне и опште послове, материјалне и финансијске послове, наставу и студентска питања, библиотекарске и музејске послове, информационе технологије и техничка служба).

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета, одвија се кроз основна, примењена и развојна истраживања са проблематиком која је највећим делом одређена плановима и програмима пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Програма међународне научне сарадње.

Стручне активности наставника и сарадника повезане су са интензивирањем сарадње са колегама из праксе, али и са бољим квалитетом и већим обимом послова које Факултет обавља по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима.

У оквиру здравствене делатности оформљен је Центар за континуирану едукацију који активно ради већ неколико година. Кроз овај Центар, Факултет учествује у процесу сталног стручног усавршавања дипломираних фармацеута и континуираног праћења и преношења савремених кретања фармацеутске науке и праксе. Центар организује курсеве континуиране едукације из свих области фармацеутске струке. Поред овог, основан је Центар за научно-истраживачки рад студената, док је формирање Центра за развој фармацеутске праксе и Центра за иновације у току. На Фармацеутском факултету постоји »Фонд проф. др Иван Беркеш« за награђивање најбољих студената, а крајем 2007. године успостављена је и Годишња награда за најбоље научне радове асистената, сарадника и студената докторских студија.

Студенти Фармацеутског факултета реализују своје активности кроз следеће организације: Студентска организација (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia), Спортско друштво Фармацеутског факултета, Хор „Расковник“ студената Фармацеутског факултета, Фото-секција студената Факултета (PharmArt). Студентске наставне и ваннаставне активности координира студент продекан и Студентски парламент. Студенти фармације активно учествују у раду Европске асоцијације студената фармације (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) и Интернационалне асоцијације студената фармације (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Такође, сарађују и са студентима других факултета, нарочито у оквиру медицинске групације у Београду и Републици Србији. 

Фармацеутски факултет је члан Интернационалног удружења фармацеута (International Pharmaceutical Federation, FIP), а од 2002. године и Европске асоцијације фармацеутских факултета (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP). 

Мисија Фармацеутског факултета као високо-образовне установе је да образује и оспособи стручњаке компетентне за све аспекте лека и рад у клиничком лабораторијама, као и за пружање одговарајућих услуга у свим доменима фармацеутске делатности, што свеукупно доприноси унапређењу здравственог система.

Студенти фармације, стичу знања и вештине за активно учествовање у производњи, промету и маркетингу лека, промоцији здравља, превенцији и лечењу болести, као и за лабораторијски рад, примену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести.

У циљу унапређења знања и вештина фармацеута, факултет развија и подржава истраживачке пројекте и сарађује са научном јавоншћу у земљи и иностранству, а такође се бави и издавачком делатношћу.