Опште информације

Области научних истраживања

Научноистраживачки рад Фармацеутског факултета Универзитета у Београду одвија се кроз активности тимова на пројектима, које чине наставници и сарадници факултета, студенти докторских академских студија, истраживачи који су ангажовани као сарадници на пројектима, као и истраживачи запослени у другим научноистраживачким институцијама, здравственим установама или фамацеутској индустрији.

Научноистраживачка делатност наставника и сарадника одвија се у оквиру пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, као и у оквиру билатералних и других међународних пројеката са институцијама из иностранства. Научно истраживачке активности су углавном уклопљене у одговарајуће теме четири национална приоритета: Биомедицина, Нови материјали и нанонауке, Заштита животне средине и климатске промене, Пољопривреда и храна.

Основна истраживања

Област: Хемија

Научноистраживачке активности у области хемије обухватају следеће: хемометријски приступ у моделовању различитих хроматографских система у фармацеутској анализи, рачунарско дизајнирање, синтезу, физичко-хемијску карактеризацију и испитивање квантитативних односа између структуре, дејства и особина фармаколошки активних супстанци, с посебним освртом на молекуле са антиканцерским, антиинфламаторним и кардиопротективним дејством.

Област: Биологија


Истраживања у области биологије усмерена су на испитивање лековитог потенцијала биљака и њихову карактеризацију у погледу генетичке, метаболичке и морфолошке разноврсности, у циљу стварања услова за селекцију, гајење, контролу и заштиту природних популација; такође се испитују поремећаји ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигне трансформације ћелија.

Област: Медицина

У области медицине, спроводе се истраживања која се односе на испитивање интерактивне улоге дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима, испитивање пластичности имунског система током старења и имуномодулаторног потенцијала естрогена, испитивање механизма дејства, интеракција и токсичних ефеката адјувантних аналгетика, испитивање бихејвиоралног ефекта применом агониста ГАБА А рецептора, испитивање механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима, проучавања интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему.

Технолошки развој

У оквиру програма технолошких истраживања у сарадњи са домаћом фармацеутском индустријом, спроводе се истраживања микро и нано система као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем, развој метода за њихову карактеризацију, као и истраживања везана за развој нових производа и технологија које обезбеђују бољу биорасположивост и ефикасност изабраних модела лековитих супстанци.

Интегрална и интердисциплинарна истраживања

Област: Пољопривреда и храна

У области Пољопривреде и хране, спроводе се: истраживања активности биолошки активних супстанци хране и процена њихове ефикасности у превентиви болести и очувању здравља, као и њихов даљи развој и примена у прехрамбеној индустрији; развој метода за анализу алергена у прехрамбеним производима на нашем тржишту, као и развој безбедних производа за особе које показују интолеранцију на одређене састојке намирница; испитивање механизма дејства и интеракција органских загађивача и токсичних метала.

Област: Биомедицина

У области Биомедицине, истраживачи са Фармацеутског факултета су укључени у пројекте чији је носилац друга научноистраживачка институција, а истраживања су усмерена на: евалуацију фармаколошких и фармако-епидемиолошких особина ксенобиотика, испитивање етичких и регулаторних аспеката нових терапијских достигнућа, истраживања индикатора перформансе квалитета фармацеутских услуга и процена фактора квалитета живота у вези са здрављем.