Dr sc. Olivera Čudina

Farmaceutski fakultet

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 206, blok B
Telefon: +381 11 3951-343
Fax: +381 11 3972-840
Email: ocudina@pharmacy.bg.ac.rsOlivera Čudina je magistrirala 1996. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorat je odbranila 2007. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Deo svojih doktorskih studija izradila je u saradnji sa Katedrom za biofarmaciju Farmaceutskog fakulteta u Ljubljani.

U Institutu za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova dr Olivera Čudina učestvuje u realizaciji praktične nastave dodiplomskih studija u okviru predmeta Farmaceutska hemija II i Farmaceutska hemija III.

Od 2001. godine dr Olivera Čudina učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja Republike Srbije.

Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina i potencijalnih interakcija lekova sa različitim vrstama micela, in vitro ispitivanje intestinalne permeabilnosti lekova, određivanje lekova različitih mehanizama delovanja primenom savremenih instrumentalnih metoda: stepen čistoće, degradacioni proizvodi, optimizacija predloženih metoda, ispitivanje stabilnosti doziranih oblika

Koautor je 10 naučnih radova štampanih u celini u časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom i 7 radova u vidu proširenih apstrakata na međunarodnim skupovima. Na savetovanjima i kongresima učestvovala je sa 12 naučnih saopštenja štampanih u izvodu (9 na međunarodnim skupovima i 3 na nacionalnim skupovima). Koautor je dva stručna rada na međunarodnim simpozijumima.

Dr sc. Olivera Čudina je koautor Priručnika za praktičnu nastavu iz Farmaceutske hemije I i II za studente Farmaceutskog fakulteta.

Istraživački interes: Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina i potencijalnih interakcija lekova sa različitim vrstama micela, in vitro ispitivanje intestinalne permeabilnosti lekova, određivanje lekova različitih mehanizama delovanja primenom savremenih instrumentalnih metoda: stepen čistoće, degradacioni proizvodi, optimizacija predloženih metoda, ispitivanje stabilnosti doziranih oblika