Dr sc. Maja Tomić

Dr sc. Maja Tomić

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B305
Telefon: +381 11 3951-374
Fax: +381 11 3972-840
Email: majat@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Maja Tomić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine, sa prosečnom ocenom 9,77. Magistrirala je 2004. godine, a doktorirala 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti farmakologije bola.

Od 2000. godine zaposlena je na Katedri za farmakologiju u zvanju stručnog saradnika, od 2001. u zvanju asistenta-pripravnika, od 2005. u zvanju asistenta, od 2009. u zvanju docenta, a od 2014. godine u zvanju vanrednog profesora.

Učestvuje u nastavi za studente integrisanih akademskih studija iz farmakologije, farmakoterapije, sportske farmacije i biohemije sporta, doktorskih studija iz farmakologije, kao i za studente zdravstvene specijalizacije iz farmakoterapije i akademske specijalizacije iz farmakoterapije u farmaceutskoj praksi. Trenutno rukovodi izradom jedne doktorske disertacije. Bila je mentor ili komentor više studentskih naučno-istraživačkih radova, kao i član stručnih komisija na naučno-istraživačkim kongresima studenata Farmaceutskog fakulteta i na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije.Od 2012. godine je rukovodilac specijalističkih akademskih studija Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, a od 2013. godine je član Komisije za praćenje i unapređenje poslediplomske nastave Farmaceutskog fakulteta. Trenutno rukovodi Radnom grupom za reakreditaciju studijskog programa Farmacija.

Koautor je udžbenika Farmakoterapija za farmaceute i Praktikuma iz farmakologije, kao i prevoda jednog udžbenika iz farmakologije.

Objavila je 31 naučni rad in extenso u časopisima sa SCI liste. Autor je 1 poglavlja u monografiji međunarodnog značaja. Istraživač je na naučnom projektu osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (br. 175045), oblast Medicina. Istraživački interes su efekti lekova iz različitih farmakoloških grupa (prevashodno antiepileptika i antidepresiva) u animalnim modelima bola, mehanizam njihovog analgetičkog dejstva, kao i interakcije sa klasičnim analgeticima. Tokom 2016. godine usavršavala se u istraživačkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Koloradu (Anschutz Medical Campus University of Colorado), kao stipendista Fulbright Visiting Scholar programa, a u oblasti elektrofiziologije neurona uključenih u nastanak bola.

Kao predavač, učestvovala je na više stručnih skupova/kurseva kontinuirane edukacije. Član je Stručnog odbora Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). Ekspert je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Recenzent je radova u više međunarodnih časopisa i u jednom domaćem časopisu, a recenzirala je i prijave naučnoistraživačkih projekata za nacionalni Naučni centar Republike Poljske.Član je Farmaceutskog društva Srbije, Srpskog farmakološkog društva, Društva za neuronauke Srbije i Međunarodnog udruženja za proučavanje bola (IASP).

  • Pecikoza UB, Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Metformin Synergizes With Conventional and Adjuvant Analgesic Drugs to Reduce Inflammatory Hyperalgesia in Rats. Anesth Analg 2017;124:1317-29.

  • Stepanović-Petrović R, Micov A, Tomić M, Pecikoza U. Levetiracetam synergizes with gabapentin, pregabalin, duloxetine and selected antioxidants in a mouse diabetic painful neuropathy model. Psychopharmacology (Berl) 2017;234:1781-94.

  • Tomić MA, Pecikoza UB, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. The Efficacy of Eslicarbazepine Acetate in Models of Trigeminal, Neuropathic, and Visceral Pain: The Involvement of 5-HT1B/1D Serotonergic and CB1/CB2 Cannabinoid Receptors. Anesth Analg 2015;121:1632-9.

  • Tomić MA, Pecikoza UB, Micov AM, Popović BV, Stepanović-Petrović RM. The effects of levetiracetam, sumatriptan, and caffeine in a rat model of trigeminal pain: interactions in 2-component combinations. Anesth Analg 2015;120:1385-93.

  • Stepanović-Petrović RM,Micov AM, Tomić MA, Kovačević JM, Bošković BD. Antihyperalgesic/Antinociceptive Effects of Ceftriaxone and Its Synergistic Interactions with Different Analgesics in Inflammatory Pain in Rodents. Anesthesiology2014;120:737-50.

  • Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Levetiracetam Interacts Synergistically With Nonsteroidal Analgesics and Caffeine to Produce Antihyperalgesia in Rats. J Pain 2013;14:1371-82.

  • Micov A, Tomić M, Popović B, Stepanović-Petrović R. The antihyperalgesic effect of levetiracetam in an inflammatory model of pain in rats: mechanism of action. Br J Pharmacol2010;161:384-92.

  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Paranos S, Ugrešić ND, Prostran MŠ, Milovanović S, Bošković B. The antinociceptive effects of anticonvulsants in a mouse visceral pain model. Anesth Analg 2008;106:1897-903.

  • Vučković SM, Tomić MA, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić N, Prostran MS, Bošković B. The effects of alpha2-adrenoceptor agents on anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine in a rat model of inflammatory pain. Pain 2006;125:10-9.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić ND, Prostran MS, Bošković B. The anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine are attenuated by treatment with adenosine receptor antagonists. Pain 2004;111:253-60.