Dr sc. Zorica Stojić Vukanić

Dr sc. Zorica Stojić Vukanić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: AP 005
Telefon: +381 11 3951-224
Fax: +381 11 3974-349
Email: zoricasv@pharmacy.bg.ac.rs
URL:Zorica Stojić Vukanić je diplomirala 1988. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1993. godine i doktorirala 2004. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Docent Zorica Stojić Vukanić je uključena u izvođenje teorijske nastave iz imunologije i imunohemije na redovnim studijama. Takođe, učestvuje u teorijskoj nastavi na doktorskim studijama iz Farmakologije (modul imunofarmakologija) kao i u realizaciji teorijske nastave u okviru specijalizacije iz Medicinske biohemije i subspecijalizacije iz Imunohemije.

U okviru svoje dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti, doc. Zorica Stojić Vukanić je učestvovala u istraživanjima vezanim za ispitivanje efekta imunomodulatornih lekova na funkciju ćelija imunskog sistema, kao i na razvoj i prevenciju autoimunskih bolesti. Učestvovala je u realizaciji projekta Centra za imunološka istraživanja “Branislav D. Janković” “Neuroimunomodulacija” (1990-1995) i podprojekta Farmaceutskog fakulteta “Molekulska osnova imuno/inflamatornog odgovora-mehanizmi regulacije i modulacije” (1996-2001). Kao autor ili koautor do sada je objavila ukupno 16 radova u celini i 25 u vidu abstrakta u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, Na međunarodnim skupovima i skupovima u našoj zemlji učestvovala je sa 35 saopštenja. Autor je Priručnika za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije (2007. god.).

Član je Društva imunologa Srbije od 1990 i bila je Generalni sekretar istog društva od 2003 do 2007. godine.

Istraživački interes: Imunofarmakologija

Jezici: engleski, italijanski