Dr sc. Neli Kristina Todorović-Vasović

Farmaceutski fakultet

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziku i matematiku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A206
Telefon: +381 11 3951-299
Fax: +381 11 3972-840
Email: kisi@pharmacy.bg.ac.rsDr Neli Kristina Todorović-Vasović je rođena u Pte de la Courneuv, Paris, 15.11.1959. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Beogradu, gde je upisala PMF u Beogradu 1978. godine. Diplomirala je 1987 na smeru astrofizika.
Poslediplomske studije upisala je na Fizičkom fakultetu u Beogradu 1987. godine i završila ih odbranjenom magistarskom tezom “Analiza uprošćenog semiklasičnog prilaza za proračun parametara Štarkovog širenja spektralnih linija neutralnih atoma” 1995.godine. Doktorsku tezu “Univerzalnost fraktalne struktre kod Hamiltonovih sistema” odbranila je januara 2005. godine na istom fakultetu.

Od 1987 do 1990. je stipendista Instituta za Fiziku u Zemunu.Od oktobra 1990. godine profesor fizike u Petoj beogradskoj gimnaziji. Od oktobra 1994. godine bila je honorarni asistent na Saobračajnom fakultetu u Beogradu. 1996. godine stručni saradnik za predmet Fizika na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. 1998. godine postaje asistent za predmet Fizika u Institutu za Matematiku i Fiziku Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Aktivni učesnik izgradnje interaktivnog odnosa nastavnika i studenata.

Od 2001-2005 kontinuirani je saradnik na naučnom projektu br.1225 (rukovodilac prof. dr Ljubo Ristovski) koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Takođe od 2006-2010 kontinuirani je saradnik na naučnom projektu br.141003 (Rukovodilac Dr Branislav Jelenković) koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Istraživački interes: Deterministički i stohastički dinamički sistemi.

Nagrade:
2004 godine dobila podsticajnu nagradu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine za broj naučnih radova u vodečim časopisima od međunarodnog značaja

Jezici: engleski, francuski, ruski