Dr sc. Nataša Pejić

Dr sc. Nataša Pejić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 004 (Objekat B)
Telefon: +381 11 3951-286
Fax: +381 11 3972-840
Email: nata@pharmacy.bg.ac.rs

CVDr. Nataša Pejić je vanredni profesor na Katedri za fizičku hemiju i instrumentalne metode Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju. Magistarsku tezu pod nazivom "Oscilatorna reakcija kao matrica za utvrđivanje funkcionalne analogije sintetizovanog katalizatora na polimernom nosaču sa peroksidazom", odbranila je 2000. god. na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “ Razvoj kvantitativnih analitičkih metoda u otvorenom reaktoru na bazi interakcije analita i Braj-Liebhafski oscilatora”, 2005. god.

Učestvuje u realizaciji nastave iz predmeta Instrumentalne metode i Koloidna hemija na osnovnim studijama i Fizičkohemijski fenomeni i instrumentalne metode na doktorskim studijama. Bila je mentor i član komisija većeg broja diplomskih radova, mentor jednog master rada i jedne magistarske teze, kao i član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Ko-mentor je jedne doktorske disertacije na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu.

Do 2010. god. bila je učesnik na dva nacionalna naučnoistraživačka projekta. Od 2011. je učesnik nacionalnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (P172015 - Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima, Fakultet za fizičku hemiju), i od 2013. god. evropskog projekta (Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems -Chemistry and Molecular Sciences and Technologies, COST Action CM1304 (Evropski projekat u okviru programa COST), na kome je zamenik rukovodioca COST akcije za Srbiju. Naučno zvanje – naučni saradnik, stekla je 2006. god.

Naučnoistraživački rad obuhvata analizu nelinearnih neravnotežnih hemijskih sistema (eksperimentalnu i teorijsku) i primenu ovih sistema za određivanje mikrokoličina različitih analita (farmaceutski dozirani oblici, biološke tečnosti, hrana, itd.), i delom ispitivanja kompleksnih jedinjenja flavonoida i njihovo određivanje. Objavila je 42 naučna rada u časopisima sa recenzijom (međunarodni časopisi-31, nacionalni časopisi-9 i 2-van SCI liste) i 52 saopštenja na naučnim skupovima (međunarodni-40 i nacionalni-12).

Recenzent je radova u devet međunarodnih časopisa, jednom domaćem, kao i radova za International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Član je redakcije časopisa Dataset Papers in Pysical Chemistry. Prema podacima iz baze SCOPUS, ukupan broj citata (bez autocitata) je 127.

Bila je član Komisije za izdavačku delatnost (2010.-2013. god.). Predsednik je Veća druge godine, i član Komisije za organizovanje i sprovođenje postupka studentskog vrednovanja na Farmaceutskom fakultetu. Član je društva fizikohemičara Srbije (DFHS).

Koautor je tri univerzitetska udžbenika (Odabrana poglavlja koloidne hemije, Praktikum iz fizičke hemije i Zbirka zadataka iz fizičke hemije).

  • Pejić N., Blagojević S., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj. Perturbations of the Dushman Reaction with Piroxicam: Experimental and Model Calculations Hel. Chim. Acta 97: 47-55, 2014.
  • Pejić N., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Kolar-Anić Lj. Pulse perturbation technique for determination of piroxicam in pharmaceuticals using an oscillatory reaction system Cent. Europ. Ј. Chem. 11: 180-8, 2013.
  • Pejić N., Maksimović J., Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj. Kinetic analytical method for determination of uric acid in human urine using analyte pulse perturbation technique J. Braz. Chem. Soc. 23: 1450-9, 2012.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Kolar-Anić Lj. Determination of ascorbic acid in pharmaceutical dosage forms and urine by means of an oscillatory reaction system using the pulse perturbation technique Anal. Bioanal. Chem. 389: 2009-17, 2007.
  • Kuntić V., Pejić N., Ivković B., Vujić Z., Ilić K., Mićić S., Vukojević V. Isocratic RP–HPLC method for rutin determination in solid oral dosage forms J. Pharm. Biomed. Anal. 43: 718-21, 2007.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Mijatović M., Ćirić J., Marković Z., Marković S., Kolar-Anić Lj. Kinetic determination of morphine by means of Bray-Liebhafsky oscillatory reaction system using analyte pulse perturbation technique Anal. Chim. Acta 582: 367-74, 2007.
  • Pejić N., Blagojević S., Vukelić J., Kolar-Anić Lj., Anić S. Analyte pulse perturbation technique for the determination of 6-monoacetylmorphine in seized street drug sample Bull. Chem. Soc. Jpn. 80: 1942-8, 2007.
  • Pejić N., Kolar-Anić Lj., Anić S., Stanisavljev D., Determination of paracetamol in pure and pharmaceutical dosage forms by pulse perturbation technique J. Pharm. Biomed. Anal. 41: 610-5, 2006.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Kolar-Anić Lj. Microquantitative determination of hesperidin by pulse perturbation of the oscillatory reaction system Anal. Bioanal. Chem. 381: 775-80, 2005.
  • Pejić N., Anić S., Kuntić V., Vukojević V., Kolar – Anić Lj. Kinetic determination of microquantities of rutin by perturbation of the Bray-Liebhafsky Oscillatory reaction in an open system Microchimica Acta 143: 261-7, 2003.