Dr sc. Mara Aleksić

Dr sc. Mara Aleksić

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija:  004(Objekat B)
Telefon: +381 11 3951-294
Fax: +381 11 3972-840
Email: mara@pharmacy.bg.ac.rs 

CV


Mara Aleksić je rođena 29.08.1967. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju 1992. godine i magistrirala 1998. godine sa tezom “Određivanje konstanti protonacije i elektrohemijsko ponašanje Cefetamet-Na”. Doktorsku disertaciju ”Elektrohemijsko ponašanje i određivanje cefalosporinskog antibiotika cefetameta u smeši alkohola i vode” odbranila je 2003. godine na Fakultetu za fizičku hemiju. Godine 2008. bila je na studijskom boravku u Institutu za biofiziku Akademije nauka Češke Republike.

U periodu 1992-1993. bila je stručni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju. Od 1993. godine radila je u Institutu za fizičku hemiju na Farmaceutskom fakultetu, najpre kao stručni saradnik i asistent pripravnik, a od 1998. kao asistent. U zvanje docenta za oblast Fizička hemija na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 2005. godine, a 2010. godine u zvanje vanrednog profesora.

Dr Mara Aleksić učestvuje u realizaciji nastave integrisanih akademskih studije na predmetima: Fizička hemija, Instrumentalne metode i Koloidna hemija, na specijalistčkim studijama za potrebe zdravsta na predmetu Instrumentalne metode, i u okviru doktorskih akademskih studija na predmetu Spektroskopske metode u analitici lekova. Mentor je preko 20 diplomskih radova i učestvovala kao član u više od 50 komisija za odbranu diplomskih radova.

Od 1996. godine Mara Aleksić učestvovala je na pet naučnoistraživačkih projekata. U tekućem periodu je učesnik projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja P172033-Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci (Farmaceutski fakultet, 2011-2015). Naučnoistraživački rad obuhvata elektrohemijsko ispitivanje odabranih grupa lekova (cefalosporini, hinoloni, hinoksalinski derivati), mehanizam njihove redukcije/oksidacije na različitim elektrodama, ispitivanje protonacionih ravnoteža i adsorpcionih karakteristika, kao i metode njihovog određivanja u biološkim uzorcima. Novija istraživanja obuhvataju voltametrijske metode i primenu biosenzora za ispitivanje interakcije lekova sa DNK. Deo istaživanja odnosi se na određivanje sastava, strukture, konstanti stabilnosti i termodinamičkih parametara nagrađenih kompleksa.

Objavila je 34 naučna rada u časopisima sa recenzijom (međunarodni-27 nacionalni-7) i učestvovala sa 51 saopštenjem na naučnim skupovima (međunarodni-45 nacionalni-6). Recenzent je radova u osam međunarodnih časopisa. Prema podacima baze SCOPUS, ukupan broj citata (bez autocitata) je 176, h-indeks iznosi 10.

Koautor je tri univerzitetska udžbenika (Odabrana poglavlja koloidne hemije, Praktikum iz fizičke hemije i Zbirka zadataka iz fizičke hemije).Autor je monografije nacionalnog značaja „Elektrohemijsko ponašanje i određivanje cefetameta” i učestvovala je u izradi Kataloga opreme Farmaceutskog fakulteta.

Član je Saveta Farmaceutskog fakulteta od 2010. godine i predsednik Veća prve godine.Član je American Chemical Society, Srpskog hemijskog društva i Društva fizikohemičara Srbije.

  • M. Aleksić, V. Kapetanović, “An overview of the optical and electrochemical methods for detection of DNA - drug interaction” Acta Chimica Slovenica, 2014, 61, 555–573. (Review article).
  • M. Aleksić, V. Radulović, D. Agbaba, V. Kapetanović, “An extensive study of electrochemical behavior of brimonidine and its determination at glassy arbon electrode” Electrochimica acta, 2013, 106, 75–81.
  • V. Radulović, M. Aleksić, D. Agbaba, V. Kapetanović, “An Electroanalytical Approach to Brimonidine at Boron Doped Diamond Electrode Based on Its Extensive Voltammetric Study” Electroanalysis, 2013, 25(1), 230–236.
  • V. Radulović, M. Aleksić, V. Kapetanović, “An electrochemical study of the adsorptive behaviour of Varenicline and its interaction with DNA”, Journal of the Serbian Chemical Society, 2012, 77(10), 1409–1422.
  • M. Živanović, M. Aleksić, V. Ostatná, T. Doneux, E. Paleček, “Polylysine-Catalyzed Hydrogen Evolution at Mercury Electrodes” Electroanalysis, 2010, 22(17-18), 2064–2070.
  • M. Aleksić. V. Kapetanović, “Application of Adsorptive Stripping Voltammetry for the Determination of Selected Methoxyimino Cephalosporins in Urine Samples” Combinarial Chemistry & High Throughput Screening, 2010, 13(8), 758–763. (Review article)
  • M. Aleksić, V. Kapetanović, J. Atanacković, B. Jocić, M. Zečević “Simultaneous determination of cefotaxime and desacetylcefotaxime in real urine sample using voltammetric and high-performance liquid chromatographic methods” Talanta 2008, 77, 131–137.
  • M. Aleksić, V. Savić, G. Popović, N. Burić, V. Kapetanović, „Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2005, 39, 752–756.
  • V. Kapetanović, M. Aleksić, P. Zuman, "Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet", Journal of Electroanalytical Chemistry 2001, 507(1–2), 263–269.
  • P. Zuman, V. Kapetanović, M. Aleksić, "Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins", Anallytical Letters, 2000, 33(14), 2821–2857. (Review article)