Dr sc. Zorica Vujić

Dr sc. Zorica Vujić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 206
Telefon: +381 11 3951-340
Fax: +381 11 3972-840
Emailzvujic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Zorica Vujić je diplomirala 1987. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,73. U toku III i IV godine studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlatka. Magistrirala je 1996. i doktorirala 2001. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Odbranila specijalistički rad 2002. godine iz oblasti Ispitivanje i kontrola lekova na istom fakultetu.

Kao student doktorskih studija provela je 3 meseca u laboratoriji Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka).

U okviru posledoktorskog usavršavanja provela je 15 meseci u laboratoriji prof. dr Richard van Breemena na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Ilinois u Čikagu (SAD) gde je kao saradnik učestvovala na projektu Biomedical Mass Spectrometry.

Dr Zorica Vujić je bila saradnik na projektima koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije: Lek, fizičko-hemijske osobine, stabilnost i nove, metode u analitici (1996-2001), Molekulske strukture, hemijske transformacije, fizičko-hemijske karakterizacije, farmaceutska čistoća i analiza farmakološki aktivnih jedinjenja (2002-2004) i Supstance za farmaceutsku upotrebu: modeliranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke osobine, stepen čistoće i ispitivanje doziranih oblika (2005- ), Farmaceutski fakultet – angažovanost 8 meseci.

Dr Zorica Vujić učestvuje u realizaciji nastave diplomskih studija u zvanju vanrednog profesora u Institutu za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova. Učestvuje u komisijama za odbranu specijalističkih radova na specijalizaciji iz Ispitivanja i kontrole lekova.

Objavila je ukupno 75 radova i saopštenja, koautor udžbenika Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije, izdavač farmaceutski fakultet, Beograd 2004, ISBN 86-80263-27-3 i autor samostalnog rada Analitika antidepresiva (TLCHPLC, CE), Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002, ISBN 86-7244-303-9 koji je štampan u okviru Editio Disertatio. Recenzent je vodećeg međunarodnog časopisa Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis i domaćeg Journal of Serbian Chemical Society.

Doc. dr Zorica Vujić bila je član stručne grupe za usaglašavanje i obradu tekstova prevoda European Pharmacopoeia, Third Edition published 1996, za pripremu izdanja Jugoslovenska farmakopeja 2000, peto izdanje. Član je Farmaceutskog društva Srbije, bila je član naučnog odbora IV Kongresa farmaceuta Srbije.

Istraživački interes: Farmaceutska hemija – fizičko-hemijske osobine lekova, analitika doziranih oblika, analiza INN farmaceutskih supstanci, primena spektroskopskih i separacionih metoda za analizu farmaceutskih supstanci

Jezici: engleski
  • Zorica Vujić, Dušanka Radulović, Danica Agbaba. Densitometric determination of metoprolol-tartrate in pharmaceutical dosage forms. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 1997; 15: 581-585
  • Dušanka Radulović, Katarina Karljiković-Rajić, Branka Lučić, Zorica Vujić. A preliminary study of beta-cyclodextrin/metoprolol-tartrate inclusion complex for potential enantiomeric separation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2001; 24; 871-876
  • Zorica Vujić, Dušanka Radulović, Branka Lučić, Slavica Erić, Vesna Kuntić. UV-densitometric determination of maprotiline, desipramine and moclobemide in pharmaceutical dosage forms, Chromatographia, 2003; 57, 687-689
  • Dragana Orlović, Dušanka Radulović, Zorica Vujić. Determination of s-carboxymethyl-l-cysteine, methylparaben and their degradation products in syrup preparations, 2004;
    Chromatographia, 60, 329-333
  • Vesna Kuntić, Nataša Pejić, Branislava Ivković, Zorica Vujić, Katarina Ilić, Svetlana Mićić, Vladanka Vukojević, Isocratic RP-HPLC method for rutin determintion in solid oral dosage forms. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2006;  24, 871-876