Dr sc. Miroslav Savić

Др сц. Мирослав Савић

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B/001
Telefon: +381 11 3951-280
Fax: +381 11 3972-840
Еmail: miroslav@pharmacy.bg.ac.rs


Miroslav Savić je rođen 23.08.1973. godine u Kraljevu. Farmaceutski fakultet u Beogradu završio je 1997. godine. Od 1998. je zaposlen na Institutu za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prvo kao asistent-pripravnik, a od 2003. kao asistent. Magistarsku tezu pod nazivom “Efekti atropina na ponašanje pacova trovanih organofosfornim jedinjenjima i uticaj diazepama na ove efekte” odbranio je 2002. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Efekti supstanci sa afinitetom za benzodiazepinsko mesto vezivanja GABAA receptora na spontano i uslovljeno ponašanje pacova” odbranio je 2004. godine, takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U zvanje docenta za predmet farmakologija izabran je 2005. godine. Učestvuje u nastavi za studente dodiplomskih i doktorskih studija iz farmakologije, kao i za specijalizante iz farmaceutske informatike. Od strane studenata ocenjivan je visokim ocenama za kvalitet nastave.

Osnovna oblast istraživanja Miroslava Savića je bihejvioralna farmakologija. U ovoj oblasti, ostvaruje saradnju sa referentnim inostranim laboratorijama, a u okviru realizacije projekta iz oblasti osnovnih istraživanja kod Ministrastva nauke Republike Srbije, pod nazivom „Bihejvioralna karakterizacija novosintetisanih supstaci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAAreceptora“, kojim i rukovodi, Miroslav Savić je publikovao 14 radova u časopisima indeksiranim u Science Citation Index-u.

U okviru stručnih aktivnosti, Miroslav Savić je član Komisije za tradicionalne i biljne leove pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva (2007-), i član stručnog odbora Farmaceutskog društva Srbije (2007-).

Kao predavač, učestvovao je na više stručnih skupova koje su organizovali Farmaceutsko društvo Srbije i Farmaceutsko društvo Republike Srpske.

Istraživački interes: Bihejvioralna farmakologija; psihofarmakologija supstanci sa afinitetom za benzodiazepinsko mesto vezivanja GABAA receptora; bioinženjering kože; oksidativni metabolizam moždanog tkiva

Jezici: engleski, nemački (pasivno)