Dr sc. Mira Zečević

Dr sc. Mira Zečević

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitiku lekova
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B 210
Telefon: +381 11 3951-334
Fax: +381 11 3972-840
Emailmzecevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr sc. Mira Zečević, je završila Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 1987. U toku studija, za postignuti uspeh, nagrađivana je od strane Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske magistarske studije iz Farmaceutske hemije upisala je 1988., i iste godine izabrana za asistenta - pripravnika za predmat Analitika lekova. Magistarsku tezu pod nazivom “Spektrofotometrijsko ispitivanje kompleksa metildope i levodope sa Pd(II) i Fe(III) jonima i njihova primena u analitici lekova” (mentor prof. Dr Ljiljana Živanović) odbranila je 1992., a doktorsku disertaciju pod naslovom “Multifaktorska optimizacija uslova za HPLC analizu metildope, hidrohlorthiazida, metiklotiazida i amilorida” (mentor: prof. Dr Ljiljana Živanović), odbranila je 1998. Iste godine je upisala specijalizaciju iz ispitivanja i kontrole lekova, specijalistički rad odbranila juna 2002. i stekla zvanje specijaliste ispitivanja i kontrole lekova. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Analitika lekova izabrana je 1999., vanrednog profesora 2004., a u zvanje redovnog profesora 2010. Od 2007. angažovana je u nastavi na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U periodu od 2007. – 2012. obavljala je funkciju prodekana za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno je učestvovala u radu trogodišnjeg međunarodnog Tempus projekta, čiji je nosilac bio Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet, u periodu od 2010 – 2013. a koji je imao za cilj unapređenje i modernizaciju poslediplomskih studija u oblasti farmacije i procesa kontinuirane edukacije u Republici Srbiji. Januara 2013. upisala je studijski program specijalističkih akademskih studija Puštanje leka u promet. Od novembra 2012. Član je Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je dva poslediplomska studijska programa: specijalizacije iz ispitivanja i kontrole lekova i studijskog programa specijalističkih akademskih studija Farmacija 3, Puštanje leka u promet. Od aprila 2013. je šef Katedre za Analitiku lekova. Saradnik je na projektu osnovnih istraživanja koji finansira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije. Objavila je ukupno 155 naučnih publikacija. Koautor je dva izdanja udžbenika za laboratorijsku nastavu i autor jedne monografije. Za postignute naučne rezultate tokom 2004. nagrađena je od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. i bila član Njujorške akademije nauka. U periodu od 2001.-2006. je bila šef katedre hemije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Mentor je četiri odbranjena specijalistička rada i 10 koji su u toku, 2 odbranjena magistarska rada, 1 odbranjene doktorske teze i 5 koje su u toku. Poseduje brojna članstva u komisijama za odbranu i ocenu doktorskih disertacija, magistarskih i specijalističkih kao i diplomskih radova. Dva puta je bila član naučnog odbora Kongresa farmaceuta Srbije. Kao član radne grupe za kontinuiranu medicinsku edukaciju i licenciranje zdravstvenih radnika i saradnika pri Ministarstvu zdravlja Srbije, učestvovala je u izradi Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji i licenciranju zdravstvenih radnika i saradnika.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 2012; 100:329-37.
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156.
  • Predrag Džodić, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić. Determination of carbamazepine and its Impurities iminostilbene and iminodibenzyl in solid dosage form by column high-performance liquid chromatography, Journal of AOAC International 93 (4), 1059-1068, 2010.
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (2009), v. 50 br. 4, 622-629.
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 50, 640-648, 2009.
  • Mara M. Aleksić, Vera Kapetanović, Jasmina Atanacković, Biljana Jocić, Mira Zečević. Simultaneous determination of cefotaxime and desacetylcefotaxime in real urine sample using voltammetric and high-performance liquid chromatographic methods, Talanta, 77, 131–137, 2008.
  • Mira Zečević, Biljana Jocić, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Application of Multicriteria Methodology in the Development of Improved RP-LC-DAD for Determination of Rizatriptan and Its Degradation Products, Chromatographia, 68: 911-918 (2008).
  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of experimental design in optimization of solid phase extraction of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide from human urine and plasma and SPE-RP-HPLC method validation Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 47, 575-585, 2008.
  • M. Zečević, G. Savić and Lj. Živanović. Development and validation of liquid chromatography method for the separation of valdecoxib and its SC-77852 imurity, Analytical Letters, 39 (2006), 1875-1890.
  • M. Zečević, Lj.Živanović, Ž. Stanković, B. Jocić.Validation of a high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of tramadol and its impurities in oral drops as a pharmaceutical formulation, Journal of Chromatography A, 1119 (2006), 251-256.