Dr sc. Biljana Antonijević

Dr sc. Biljana Antonijević

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, 106
Telefon: +381 11 3951-250
Fax: +381 11 3972-840
Emailabiljana@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Biljana Antonijević je rođena 26.01.1964. godine u Kraljevu. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 1982/83. i diplomirala 1987. godine sa prosečnom ocenom 9,25. Godine 1987. zaposlila se u Zavodu za toksikološku hemiju, a 1988. godine izabrana je u zvanje asistenta-pripravnika.

Magistarski rad pod nazivom «Kinetika i zaštitno dejstvo trimedoksima i HI-6 u miševa trovanih organofosfornim jedinjenjima» odbranila je 1994. godine. Godine 1995. izabrana je u zvanje asistenta za predmete Toksikološka hemija i Kliničko-toksikološke analize.

Doktorsku disertaciju pod naslovom «Pralidoksim, trimedoksim, obidoksim, HI-6: antidotska efikasnost i reaktivatorski potencijal u centralnim i perifernim tkivima miševa trovanih organofosfornim jedinjenjima» odbranila je 2001. godine.

U zvanje docenta za predmete Toksikološka hemija i Kliničko-toksikološke analize izabrana je 2002. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2007. godine.

Kao predavač, ocenjivana je najvišim ocenama od strane studenata. Mentor je većeg broja diplomskih radova. Mentor je jednog magistarskog rada i dve doktorske teze (izrada u toku). Član je Komisije za odbranu specijalističkih radova iz Toksikološke hemije na Vojnomedicinskoj akademiji.

Koautor je Praktikuma iz toksikološke hemije (Izdavač: Farmaceutski fakultet, Beograd, 2005) i Praktikuma iz kliničko-toksikoloških analiza (Izdavač: Farmaceutski fakultet, Beograd, 2005).

Tokom 2004/05. pohađala je šestomesečne postdoktorske studije u Institutu za javno zdravlje (Department of Public Health) Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Gentu, Belgija.

Kao saradnik bila je na naučnim projektima Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj/Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine R. Srbije.

Tokom 2004-2005. godine bila je nosilac podprojekta pod nazivom ”Combined risk characterisation for contaminants present in marine food products”, koji je bio realizovan u sklopu PODO II projekta ”Integrated evaluation of marine food products: nutritional value, safety & consumer acceptance” (projekat CP-02-56, Belgian Federal Science Policy Office). Pohađala je kontinuiranu edukaciju u SAD-u (East Lansing, Michigan) u oblasti probabilističke procene rizika (2005. godine).

Od 2006. godine je angažovana u okviru podprojekta Vojnomedicinske akademije «Klinički, analitički i eksperimentalni aspekti trovanja hemijskim agensima».

Konsultant je na projektu »Izrada plana za implementaciju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)« (GF/2732-03-4652), Ministarstva nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, za projektni zadatak «POPs humana toksikologija».

Član je Komisije za otrove Ministarstva nauke R. Srbije i Komisije za otrove Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite R.Srpske.
Član je redakcije Arhiva za farmaciju, član je naučnog odbora Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metababolism časopisa Srpskog lekarskog društva.

Recenzent je časopisa: Arhiv za farmaciju (Srbija), Vojnosanitetski pregled (Srbija), Acta Chromatographica (Poljska), Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (Danska), Regulatory Toxicology & Pharmacology (UK).

Član je Sekcije za toksikološku hemiju Farmaceutskog društva Srbije i Član je predsedništava Sekcije za toksikologiju Srpskog lekarskog društva i Udruženja toksikologa Srbije, i član je Evropskog udruženja toksikologa – EUROTOX.

Objavila je ukupno 110 radova i saopštenja.

Istraživački interes: Toksikologija organofosfornih jedinjenja – optimizacija antidotske terapije, toksikokinetika, toksikologija perzistentnih organskih zagađivača, toksikologija hrane, analitička toksikologija, procena rizika po zdravlje ljudi, modeli proučavanja u toksikologiji – probabilistička metodologija.

Jezici: engleski


  • Antonijevic B, Matthys C, Sioen I, Bilau M, Van Camp J, Willems J, De Henauw S. Simulated impact of a fish based shift in the population n-3 fatty acid intake on exposure to dioxins and dioxin-like compounds. Food and Chemical Toxicology 2007; 45(11): 2279-2286.
  • Antonijević B, Stojiljković MP. Unequal efficacy of pyridinium oximes in acute organophosphate poisoning. Clin Med Res 2007; 5(1): 71-82.
  • Stefanović D, Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Milovanović ZA, Nedeljković M. Effect of sodium bicarbonate in rats acutely poisoned with dichlorvos. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2006; 98: 173-180.
  • Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Kilibarda V, Milovanović ZA, Nedeljković M, Maksimović M. Efficacy of trimedoxime in mice poisoned with dichlorvos, heptenophos and monocrotophos. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96(2): 111-117.
  • Stefanović D, Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Milovanović ZA, Nedeljković M. Influence of sodium bicarbonate and standard antidotes on acid-base status in rats poisoned with dichlorvos. Jugoslov Med Biohem 2004; 23(2): 165-170.