Dr sc. Marina Odalović

Farmaceutski fakultet

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Kancelarija Centra za razvoj farmaceutske prakse
Telefon: +381 11 3951-206
Fax: +381 11 3972-840
Email: mpetric@pharmacy.bg.ac.rs, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Marina Odalović je rođena 17. 08. 1980. godine u Čačku. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. godine, a diplomirala je 2005.

Školske 2008/09. godine upisala je doktorske akademske studije, modul „Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse“ na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je 2013. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza uticaja životnog stila, socio-ekonomskih faktora i zdravstvenog stanja ispitanica na upotrebu lekova u trudnoći“.

Tokom poslediplomskog školovanja završila je tri akademske specijalizacije na istom fakultetu (Farmaceutska zdravstvena zaštita (2007), Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa (2012) i Farmaceutski menadžment i marketing (2012) i time stekla zvanje specijaliste.

Od 2007. godine zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Socijalna farmacija.

U okviru projektnog ciklusa Ministarstva prosvete i nauke za period 2011-2014. angažovana je na Projektu pod nazivom „Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini“ , u okviru podprojekta „Procena mikrobioloških i farmakoloških parametara u optimizaciji primene antibiotika u svetlu rastuće rezistencije“.

Aktivno učestvuje u izvođenju dodiplomske i poslediplomske nastave na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u van-nastavnim aktivnostima studenata u okviru studentskog istraživačkog rada, kao i u kursevima kontinuirane edukacije.

Istraživački interes: farmakoepidemiologija, istraživanje farmaceutske prakse

  • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Nordeng H, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Predictors of the use of medications before and during pregnancy. Int J Clin Pharm 2013; 35(3):408-16.
  • Odalović M, Lakić D, Tadić I, Tasić Lj, Petrova G. How much do we pay for Caesarean section – a pilot study in Serbia. Acta Chir Iugosl 2013; 60(1): 47-51.
  • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Drug use before and during pregnancy in Serbia. Int J Clin Pharm 2012; 34(5): 719-27.
  • Petric M, Tasic Lj, Sukljević S. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Usage and Gastrointestinal Outcomes in Republic of Serbia. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2009; 23(1):40-7.