Dr sc. Marijana Ćurčić

Mr sc. Marijana Ćurčić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, 106
Telefon: +381 11 3951-248
Fax: +381 11 3972-840
Email: makitox@pharmacy.bg.ac.rs


Marijana Ćurčić je rođena 1972. godine u Vrbasu. Osnovnu školu završila je u Kruščiću, a srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar u Somboru. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu se upisala 1990/91. godine, a diplomirala je 1998. godine sa prosečnom ocenom 8,60.

U Apotekarskoj ustanovi Beograd obavila je pripravnički staž i 1999. godine položila stručni ispit.

Radila je u Apotekarskoj ustanovi „Viva“ u Subotici 1999. godine.

Poslediplomske studije iz Toksikološke hemije upisala je 1998/99. godine.
Na radno mesto saradnika u Institutu za toksikološku hemiju, Farmaceutskog fakulteta, primljena je 1999. godine, a u zvanju asistenta-pripravnika za predmete Toksikološka hemija i Kliničko-toksikološke analize radi od 2000. godine, a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Toksikološka hemija 2009. godine.

Magistarski rad pod nazivom “Uloga azot(II)-oksida u neurotoksičnosti parakvata i dikvata” odbranila je 2007. godine.

Marijana Ćurčić učestvuje u realizaciji dodiplomske praktične nastave iz predmeta Toksikologija s analitikom, Kliničko-toksikološke analize, Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom, Akutna trovanja lekovima s analitikom, Ekotoksikologija i Procena rizika po zdravlje ljudi na dva studijska programa Integrisanih akademskih studija: farmacija i farmacija-medicinska biohemija, kao i u realizaciji praktične nastave poslediplomskih studija iz Toksikološke hemije i Toksikologije (specijalističkim, magistarskim i doktorskim). Član je komisija za odbranu diplomskih radova.

Od 2002. Marijana Ćurčić učestvuje u projektima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije.

Od 2002. Marijana Ćurčić učestvuje u projektima Farmaceutskog istraživačkog društva “Dr Jovan Tucakov”.

U periodu od 2004-2011. godine Marijana Ćurčić je pohađala osam kurseva edukacije iz oblasti toksikologije u Hrvatskoj, Nemačkoj, Sloveniji, Japanu i Švedskoj.

Član je Sekcije za Toksikološku hemiju Farmaceutskog društva Srbije, Udruženja toksikologa Srbije i Srpskog hemijskog društva.

Marijana Ćurčić je objavila ukupno 64 rada i saopštenja.

Istraživački interes: Analitička toksikologija; toksikologija reaktivnih vrsta azota; procena rizika.

Jezici: engleski, nemački, mađarski