Dr sc. Marija Jovanović

Mr farm. – spec. Marija Jovanović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: marijaj@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Marija Jovanović, rođena 1983. godine, završila je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.58 (devet i 58/100). Poslediplomske studije - doktorat iz farmakokinetike i kliničke farmacije upisala je školske 2009/10. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je poslediplomsku akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Zdravstvenu specijalizaciju Klinička farmacija upisala je 2013. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju radi od 2009. godine, najpre kao saradnik, a potom kao asistent (od 03.02.2011. godine). Učestvuje u pripremi i izvođenju praktične nastave iz obaveznih predmeta Farmakokinetika, Klinička farmacija i izbornog predmeta Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike.

Od 2011. godine je uključena u rad projekta pod nazivom „Eksperimentalna i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizma dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu” (Br. 175023) i projekta „Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja” (Br. 41025 ) finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Naučno-istraživački interes ispoljila je u sledećim oblastima: populacioni farmakokinetički pristup analizi podataka, klinička farmakokinetika i klinička farmacija.


  • Jovanović M, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Vučićević K, Miljković B. Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed effects modelling. Eur J Pharm Sci. 2013; 25;50:282-289.
  • Perović B, Jovanović M, Miljković B, Vezmar S. Getting the balance right: Established and emerging therapies for major depressive disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010; 6: 343–364.