Dr sc. Leposava Pavun

Mr sc. Leposava Pavun

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, prostorija 004
Telefon: +381 11 3951-292
Fax: +381 11 3972-840
Email: leposava.pavun@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Leposava Pavun rođena je 20. 5. 1966. u Užicu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1990. godine na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Magistarsku tezu Ispitivanje kompleksa gvožđe(III) i uranil-jona sa fenilefrinom i orciprenalinom odbranila je 1998. godine na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu.

Mr sc. Leposava Pavun od 1990. godine radi na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u Institutu za fizičku hemiju, najpre kao saradnik, a zatim kao asistent-pripravnik i asistent. Učestvuje u realizaciji praktične nastave diplomskih i poslediplomskih studija u zvanju asistenta u Institutu za fizičku hemiju.

Naučno-istraživačka delatnost usmerena je na spektrofotometrijsko ispitivanje kompleksnih jedinjenja polifenola sa jonima metala u ravnotežnom uslovima, kao i na spektrofluorimetrijsko ispitivanje kompleksnih jedinjenja flavona sa jonima metala u ravnotežnom uslovima.

Objavila je 4 rada i imala 7 saopštenja.

Autor je zbirke zadataka: Kuntić V, Aleksić M, Pavun L, Pejić N.: Zbirka zadataka iz fizičke hemije, Izdavač L. Pavun, Beograd 2003.

Istraživački interes: Fizička hemija

Jezici: engleski

  • Pavun L, Malešev D, Veselinović D.: Spectrophotometric Investigation of the Uranyl-phenilephrine system; J. Serb. Chem. Soc. 2007; 72: 799-807.
  • Pavun L, Malešev D, Veselinović D.: Termodinamičke konstante stabilnosti kompleksa Fe(III)-jona sa fenilefrinom i orciprenalinom. Arh. Farm. 2003; 53: 27-36
  • Malešev D, Veselinović D, Radović Z, Pavun L.: Spektrofotometrijsko ispitivanje kompleksa Fe(III)-orciprenalin. Arh. Farm. 1995; 3-4: 85-88.
  • Malešev D, Veselinović D, Radović Z, Pavun L.: Određivanje fenilefrina pomoću kompleksa Fe(III)- fenilefrin. Arh. Farm. 1995; 1-2: 9-13.

Save