Dr sc. Jelena Savić

Jelena Savić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Prostorija: 209 B
Telefon: +381 11 3951 335
Fax: 
Email: jelena.savic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Jelena Savić je rođena 1983. godine u Smederevu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Farmaceutski fakultet u Beogradu je upisala školske 2002/2003. a diplomirala je 2008. godine od kada je i zaposlena na Katedri za farmaceutsku hemiju, najpre kao saradnik u nastavi, a od 2010. godine u zvanju asistenta. Doktorske akademske studije, modul Farmaceutska hemija, je upisala akademske 2009/2010. godine.

Kao student poslediplomskih studija bavi se naučno-istraživačkim radom u okviru kojeg je od 2009. do 2011. godine bila uključena u naučni projekat iz oblasti hemije (projekat 142072) čiji je nosilac bio Farmaceutski fakultet, a od 2011. godine učestvuje u naučnom projektu u okviru programa osnovnih istraživanja (projekat 172041) iu naučnom projektu u okviru programa tehnološkog razvoja (projekat 34031) čiji je nosilac Farmaceutski fakultet.

U okviru eksperimentalnog dela doktorske disertacije bavi se kompjuterskim dizajniranjem i sintezom b-hidroksi-b-arilalkanskih kiselina, ispitivanjem njihove antiinflamatorne aktivnosti, ispitivanjem permeabilnosti, fizičko-hemijskom karakterizacijom, ispitivanjem njihovog inhibitornog potencijala na enzim ciklooksigenazu...

Aktivno učestvuje u organizovanju i izvođenju praktične nastave iz dva predmeta na Katedri za farmaceutsku hemiju (Farmaceutska hemija II i Farmaceutska hemija III) za studente integrisanih akademskih studija. Mentor je dva studentska rada prezentovana na studentskim mini kongresima na Farmaceutskom fakultetu. Član je komisije za odbranu 15 diplomskih radova.

U novembru 2012. godine je izabrana za člana Komisije za akreditaciju studijskog programa farmacija na engleskom jeziku na integrisanim akademskim studijama, a od aprila 2013. godine je član Komisije za obezbeđenje kvaliteta na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Autor ili koautor je šest radova i saopštenja objavljenim u međunarodnim časopisima ili prezentovanim na skupovima od međunarodnog značaja. Usmeno je izlagala na dva skupa sa međunarodnim učešćem.

Pohađala je kurseve: GC Troubleshooting and Understanding the Revisions to USP-Monogrph 467: Residual Solvents, Beograd, 2011. godine; Unapređena tehnika tečne hromatografije ultra visokih performansi – UHPLC tehnika- značaj i primena, 2011; Transfer analitičkih metoda HPLC_UHPLC_UPLC u organizaciji Analysis doo, 2010. godine;

Recenzent je dva rada u međunarodnim časopisima: Medicinal Chemistry i British Journal of Pharmaceutical Research.

Govori engleski jezik i razume nemački jezik.  • Savić J, Dilber S, Marković B, Milenković M, Vladimirov S, Juranić I.Docking studies and α-substitution effects on the anti-inflammatory activity of β-hydroxy-β-arylpropanoic acids. Molecules 2011;16: 6645-55.
  • Savić J, Kljajić N, Dilber S, Brborić J, Juranić I, Vladimirov S. RP-HPLC determination of dissociation constants of some novel β-hydroxy-β-arylalkanoic acids as potential anti-inflammatory agents. V kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2010.
  • Čalija B, Cekić N, Savić S, Marković B, Savić J, Milić J. Swelling and drug release properties of naproxen-loaded Ca-alginate microparticles reinforced with chitosan oligosaccharide. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia, Ohrid September 2011.
  • Savić J,Brborić J, DilberS, VladimirovS. Design and synthesis of β-arylpropanoic acid. 2nd Meeting of the Paul Erlich MedChem Euro-PhD Network, September 2012. Ljubljana.
  • Savić J, Marković B, Dilber S, Milenković M, Jovčić M, Đorđević B. Anti-infammatory activity and docking studies of some β-hydroxy-β-arylpropanoic acids. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia, Ohrid, September 2011.
  • Savić J, Brborić J, Dilber S, Vladimirov S. Docking studies of 3-hydroxy-3-arylpropionic acids as potentially selective COX-2 inhibitors. 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Beograd, Jun 2013.