Dr sc. Dušanka Stanić

Farmaceutski fakultet

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 302B
Telefon: +381 11 3951-354
Fax: +381 11 3972-840
Email: dusanka.zogovic@pharmacy.bg.ac.rs


Dušanka Stanić rođ. Zogović rođena je 9.9.1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nosilac je diplome "Vuk Stefanović Karadžić". Školske 2002/2003. godine upisala je integrisane akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koje je završila 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.29 i time stekla zvanje diplomiranog farmaceuta. Državni ispit položila je u aprilu 2010. godine. Doktorske akademske studije, modul Farmakologija, upisala je školske 2010/2011. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2010. godine, najpre kao stručni saradnik na Katedri za fiziologiju, a od aprila 2012. godine i kao asistent. Učestvuje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija 1, Fiziologija 2 i Odabrana poglavlja fiziologije. Bila je član komisije za odbranu desetak završnih radova studenata integrisanih akademskih i diplomskih osnovnih studija. Komentor je tri studentska naučno-istraživačka rada. Do sada je objavila pet radova u međunarodnim časopisima, jedan rad u domaćem naučnom časopisu (M53) i ima jedanaest saopštenja sa međunarodnih skupova, štampanih u celini. Tokom 2015. godine, boravila je u Izraelu kod prof. dr Davida Gurwitz-a na Sackler Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tel-Avivu na stručnom usavršavanju, učenju RT-PCR metode i analiziranju dela uzoraka doktorske disertacije. Takođe je u više navrata boravila u Laboratoriji za molekularnu biologiju i endokrinologiju dr Slađane Dronjak, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu, gde je savladala Western blot metodu, kao i kod prof. dr Nele Puškaš, Katedra za histologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu na obuci za izvođenje imunohistohemijskog bojenja moždanog tkiva.


  • Zogović D, Pešić V, Dmitrašinović G, DajakM, Plećaš B, Batinić B, Popović D, Ignjatović S. Pituitary-gonadal, pituitary-adrenocortical hormones and IL-6 levels following long-term magnesium supplementation in male students. J Med Biochem 2014;33: 291–298.
  • Pešić V, Zogović D, Spremo-Potparević B, Plećaš B. Homeostasis of iron, Arhiv za Farmaciju 2011; 61: 42-64.
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Petrović J, Bogavac-Stanojević N, Sopić M, Kotur-Stevuljević J, Ignjatović S, Pešić V. Hydrogen peroxide-induced oxidative damage in peripheral blood lymphocytes from rats chronically treated with corticosterone: The protective effect of oxytocin treatment. Chem Biol Interact. 2016 Aug 25;256:134-41.
  • Dmitrašinović G, Pešić V, Stanić D, Plećaš-Solarović B, Dajak M, Ignjatović S. ACTH, Cortisol and IL-6 Levels in Athletes following Magnesium Supplementation. J Med Biochem. 2016 Nov 2;35(4):375-384.
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Mirković D, Jovanović P, Dronjak S, Marković B, Đorđević T, Ignjatović S, Pešić V. Oxytocin in corticosterone-induced chronic stress model: Focus on adrenal gland function. Psychoneuroendocrinology. 2017 Jun;80:137-146.
  • Petrović J, Stanić D, Dmitrašinović G, Plećaš-Solarović B, Ignjatović S, Batinić B, Popović D, Pešić V. Magnesium Supplementation Diminishes Peripheral Blood Lymphocyte DNA Oxidative Damage in Athletes and Sedentary Young Man. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:2019643.

Save

Save

Save

Save

Save