Dr sc. Branka Dražić

Dr sc. Branka Dražić

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za opštu i neorgansku hemiju
Prostorija: 004
Telefon:+381 113951220
Fax: +381 11 3972-840
Email: bdrazic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Branka Dražić je diplomirala 1996. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2003. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu i doktorirala 2011. godine na istom fakultetu.

U periodu od 1998. godine do 2000. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik na Katedri za analitičku hemiju Hemijskog fakulteta u Beogradu. Od 2000. godine zaposlena je na Katedri za Opštu i neorgansku hemiju na Farmaceutskom fakultetu.

Dr Branka Dražić učestvuje u pripremi i realizaciji praktične nastave integrisanih akademskih studija na Katedri za Opštu i neorgansku hemiju. Bila je član u 170 komisija za odbranu diplomskih/završnih radova.

Naučno-istraživački interes ispoljila je u sledećim oblastima: ravnoteže u vodenim sistemima farmakološki aktivnih supstanci; korelacija strukture i reaktivnosti; ravnoteže u rastvorima kompleksnih jedinjenja.

Objavila je ukupno 12 radova i saopštenja.

  • B. Dražić,S. Grgurić-Šipka, I. Ivanović, Ž. Tešić, G. Popović. Acid-base equilibria of the aqua adducts of Ru(II) arene complexes with functionalized pyridines, Journal of the Iranian Chemical Society (2012) 9, 7-12
  • Dražić Branka, Popović Gordana, Jelić Ratomir, Sladić Dušan, Mitić Dragana, Anđelković Katarina, Tešić Živoslav, Acid-base equilibria of the Zn(II) and Fe(III) complexes with condensation products of 2-acetylpyridine and the dihydrazide of oxalic and malonic acid Journal of the Serbian Chemical Society (2009) 74, 269-277.
  • L. Pfendt, B. Dražić, G. Popović, B. Drakulić, Ž. Vitnik, I. Juranić, Determination of all pKa values of some di- and tricarboxylic unsaturated and epoxi acids and their polilinear correlation with the carboxylic group atomic charge, Journal of Chemical Research (S) (2003) 247-248; Journal of Chemical Research (M) (2003) 0501-0514.