Dr sc. Valentina Marinković

Dr sc. Valentina Marinković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Kancelarija Centra za kontinuiranu edukaciju
Telefon: +381 11 3951 313
Fax: 
Email: vmarinkovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Valentina Marinković je rođena u Leskovcu, a Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, završila je 1987. godine.

Poslediplomske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu završila je 1997. godine, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom “Stabilnost i određivanje intermedijera sinteze izosorbid-5-mononitrata metodom gasne hromatografije-masene spektrofotometrije i tečne hromatografije pod visokim pritiskom”. Za magistarsku tezu je 1998. dobila godišnju nagradu Privredne komore grada Beograda.

Doktorsku disertaciju “Stabilnost, kinetika degradacionih reakcija i molekulska struktura nitrendipina i nizoldipina” iz oblasti farmaceutske hemije odbranila je 26.12.2003. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Specijalistički ispit iz zdravstvene specijalizacije – ispitivanje i kontrola lekova, položila je oktobra 1993. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

U radnom odnosu u Farmaceutsko-hemijskoj industriji ZDRAVLJE u Leskovcu bila je od 1987 – 2010. godine, gde je radila na poslovima analitičara i specijaliste kontrole lekova, a na mestu direktora kvaliteta ACTAVIS Srbija, radila je od 2000. do 2010. godine. Od 2010-2015. radila je na poziciji Regionalnog direktora kvaliteta za Zapadni Balkan, u multinacionalnoj farmceutskoj kompaniji ALVOGEN.

Zvanje istraživač-saradnik stekla je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a zvanje docenta za užu naučnu oblast Farmaceutske i kozmetičke tehnologije, stekla je 2005. godine, na Univerzitetu u Nišu, Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Na istom fakultetu je stekla zvanje vanrednog profesora 2010. godine.

Zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalna farmacija, na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu stekla je 2011. godine, a zvanje vanrednog profesora 2015. godine.

Valentina Marinković je član više domaćih i međunarodnih udruženja farmaceuta i eksperata: evropskog urduženja za kvalifikovane osobe (QP), Internacionalg udruženja farmaceuta – FIP, Farmaceutskog društva Srbije i Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet-JUSK, kao i Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju.

U periodu od 2006-2009. bila je predsednik JUSK- ovog Naučno-tehničkog komiteta – Farmacija, a od 2009. se nalazi na mestu zamenika predsednika JUSK-a i menadžera za unapređenje poslovne saradnje na Balkanu.

Predsednik i član je više naučnih i programskih odbora međunarodnih i nacionalnih konferencija iz oblasti kvaliteta i farmaceutske regulative.

Istraživački interes: Upravljanje kvalitetom u farmaciji, Farmaceutska regulativa, Farmaceutski menadžment i marketing


Jezici: engleski i francuski

  • Valentina Marinkovic, D. Agbaba, S. Vladimirov, S. Stankovic, Simmultaneous HPLC determination of nitrendipine and impurities of the process of synthesis, J.Pharm.Biomed.Anal., 24 (2001) 994-998.
  • Valentina Marinković, D. Agbaba, K. Karljiković Rajić, S. Vladimirov, J. Nedeljković, Photochemical degradation of solid-state nisoldipine monitored by HPLC, J.Pharm.Biomed.Anal., 32 (2003) 929-935.
  • J. Stojanovic, Valentina Marinkovic, S.Vladimirov, D. Veličković, P.Sibinović, Determination of Carvedilol and Its Impurities in Pharmaceuticals, Chromatographia 62 (2005) 539-542.
  • Nikolic Ljubica B, Nikolic Vesna D, Stankovic Mihajlo Z, Savic Ivana M, Marinkovic Valentina D, Savic Ivan M „Paclitaxel as an anticancer agent: isolation, activity, synthesis and stability“, Central European Journal of Medicine 10 (2011) 527-526
  • Majstorovic VD, Marinkovic V „The Development of business standardization and Integrated Management Systems“ Journal of Medical Biochemistry 30 (2011) 334-345