Dr sc. Predrag Jovanović

Predrag Jovanović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Prostorija: A100
Telefon: +381 11 3951235
Fax:
Email:predragjovands@gmail.com, predragj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Predrag Jovanović je rođen 23.2.1985. godine u Užicu, gde je završio osnovnu, a zatim i srednju Medicinsku školu. Upisao je Hemijski fakultet u Beogradu školske 2004/05. godine, na kome je diplomirao 2008. godine. Dobitnik diplome za najboljeg studenta koji je diplomirao na smeru školske 2007/08, kao i internacionalne nagrade za visoke performanse na studijama, u konkurenciji studenata hemije u Srbiji.

Doktorske studije je upisao 2008/09 kada je radio na izolovanju i karakterizaciji jedinjenja iz biljaka, i određivanju njihove aktivnosti. Eksperimentalni rad za doktorsku disertaciju radi u oblasti organskih sinteza. Uže oblasti su organokataliza, sinteza prirodnih proizvoda i određivanje njihove aktivnosti.

Od 2010. godine je saradnik u nastavi na Katedri za organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. U zvanje asistenta izabran je 2012. godine. Učestvuje u realizaciji praktične i konsultativne nastave na obaveznim predmetima Organska hemija I (MF), Organska hemija II (MF), Bioorganska hemija (MF-MB), Organska hemija (MF-MB), kao i na izbornom predmetu Praktikum iz organske hemije. U studentskim anketama u toku 2010-2013 godine ocenjen je prosečnim ocenama većim od 4,58/5,00. Član je komisija za odbranu diplomskih radova.

Objavio je ukupno dva rada u međunarodnim časopisima i jedno saopštenje na domaćem skupu.


  • Miroslav M. Novaković, Snežana M. Stevanović, Stanislava Z. Gorjanović, Predrag M. Jovanović, Vele V. Tešević, Miodrag A. Jankoviđ, i Desanka Ž. Sušnjević, Changes of Hydrogen Peroxide and Radical-Scavenging Activity of Raspberry during Osmotic, Convective, and Freeze-Drying, Journal of Food Science, 2011, 76, 4.

  • Tanja Narančić, Jelena Radivojević, Predrag Jovanović, Đorđe Francuski, Miljan Bigović, Veselin Maslak, Vladimir Savić, Branka Vasiljević, Kevin E. O’Connor, Jasmina Nikodinović-Runić, Highly efficient Michael-type addition of acetaldehyde to β-nitrostyrenes by whole resting cells of Escherichia coli expressing 4-oxalocrotonate tautomerase, Bioresource Technology 2013, 142, 462-468.

  • Predrag M. Jovanović, Branka M. Ivković, Vladimir Savić, Cristina Suteu, Vele V. Tešević, Zorana Tokić Vujošević, Polisupstituisani derivati pirolidina u organokatalizi, 50 Savetovanje Srppskog hemijskog društva, Beograd 2012.