Dr sc. Miron Sopić

Dipl. farm. Ana Vujović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Prostorija:A 206

Telefon:+381 11 3951-284

Fax:

Email: miron@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Miron Sopić je rođen 07.08.1982. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar upisao je 2001. godine, a diplomirao je 2007. godine sa srednjom ocenom 9,22. Dobitinik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar u školskoj 2006/2007 godini.

Od oktobra 2007. godine zaposlen je u Institutu za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta kao saradnik za ispomoć u praktičnoj nastavi, kada je upisao i doktorske studije iz Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan staž za diplomirane farmaceute-medicinske biohemičare obavio je u Institutu za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta i u biohemijskoj laboratoriji “Belladonna” u Zemunu. U oktobru 2009. godine položio je stručni ispit za diplomirane farmaceute-medicinske biohemičare.

Od 15.07.2009. godine Miron Sopić radi kao asistent za užu naučnu oblast Medicinska biohemija. Od početka rada u Institutu za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Miron Sopić učestvuje u izvođenju praktične nastave na predmetima Opšta biohemija, Primena informacionih tehnologija u akademskoj praksi, Klinička enzimologija i Statistika u medicinskoj biohemiji na studijskom programu magistar farmacije – medicinski biohemičar i predmetima Medicinska biohemija i Statistika u farmaciji na studijskom programu magistar farmacije.

Od dolaska u Institut za medicinsku biohemiju uključen je u istraživački rad. U periodu od septembra 2008. do decembra 2010. godine, bio je saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj "Ispitivanje biohemijskih i genetičkih faktora rizika kao uzročnika i markera ateroskleroze i drugih oboljenja: analitički i klinički aspekti". Od januara 2011. godine, saradnik je na projektu „Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri“, čiji je rukovodilac Prof. dr Zorana Jelić – Ivanović, a koji finansira Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Učesnik je i dva međunarodna projekta. Od 2010. godine saradnik je na međunarodnom projektu u okviru programa COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation"‎ (BM0904), a od 2012. godine saradnik je na međunarodnom projektu u bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije “Dijagnostička vrednost novih biomarkera u ranom otkrivanju ateroskleroze kod pacijenata sa terminalnim stadijumom renalne bolesti”.

  • Lymphocyte Cu/ZnSOD and MnSOD Gene Expression Responses to Intensive Endurance Soccer Training. Vujović Ana, Spasojević-Kalimanovska Vesna, Bogavac-Stanojević Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena, Sopić Miron, Stefanović Aleksandra, Baralić Ivana, Đorđević Brižita, Jelić-Ivanović Zorana, Spasić Slavica. BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, (2013), vol. 27-3: 3843-3847.

  • Clinical Application Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Kidney Injury Molecule-1 as Indicators of Inflammation Persistence and Acute Kidney Injury in Children with Urinary Tract Infection. Petrović Stanislava, Bogavac-Stanojević Nataša, Peco-Antić Amira, Ivanišević Ivana, Kotur-Stevuljević Jelena, Paripović Dušan, Sopić Miron, Jelić-Ivanović Zorana. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, (2013).

Save

Save

Save