Dr sc. Miloš Petković

Dipl. farm Miloš Petković

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Prostorija: A100
Telefon: +381 11 3951235
Fax:
Email: petkovicmilos1@yahoo.com milosp@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Miloš Petković je rođen 4.12.1980. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i 12. Beogradsku gimnaziju. Upisao je Hemijski fakultet u Beogradu školske 1999/00 godine, na kome je diplomirao 2005. godine na Katedri za Organsku hemiju (mentori prof. dr Slobodan Milosavljević i van. prof. dr Vele Tesević).

Master studije je upisao 2006/07 godine, a 2008. godine je završio i odbranio master rad pod nazivom „Primena paladijumom katalizovanih reakcija u sintezi aminohinolina” iz koga su proistekli jedan naučni rad i jedno saopštenje. Rad je urađen u saradnji Katedre za organsku hemiju Hemijskog fakulteta u Beogradu i Katedre za organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (mentori prof. dr Vladimir Pavlović i prof. dr Vladimir Savić).

Iste godine je započeo eksperimentalni deo doktorske disertacije u oblasti organskih sinteza. Uža oblast interesovanja je hemija π-alil paladijuma u cilju sinteze prirodnih proizvoda. Do 2012. godine iz ove oblasti je objavio tri rada u međunarodnim časopisima i imao dva saopštenja na domaćim skupovima.

Od 2007. godine je saradnik u nastavi na Katedri za organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. U zvanje asistenta izabran je 2009 godine. Učestvuje u realizaciji praktične i konsultativne nastave na obaveznim predmetima Organska hemija I (MF), Organska hemija II (MF), Bioorganska hemija (MF-MB) i Organska hemija (MF-MB), kao i na izbornom predmetu Praktikum iz organske hemije (MF). U studentskim anketama u toku 2007-2013 godine ocenjen je prosečnim ocenama većim od 4,90/5,00. Član je komisija za odbranu diplomskih radova i mentor studentskih naučnih projekata u saradnji sa CNIRS-om. Učestvuje u izvođenju pripremne nastave za upis na fakultet.

Koautor je praktikuma iz organske hemije (za studente Farmaceutskog fakulteta).

Objavio je ukupno 5 radova u medjunarodnim časopisima i 3 saopštenja na domaćim skupovima.  • S. Husinec, R. Marković, V. Nasufović, M. Petković, V. Savić, A base promoted cyclization of N-propargylaminopyridines. Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine derivatives, Org. Lett., 2011, 13(9),2286.

  • S. Husinec, M. Jadranin, R. Marković, M. Petković, V. Savić, N. Todorović, Palladium-   catalysed synthesis of allyl acetates from allenes, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 4066.

  • S. Husinec, M. Petković, V. Savić, M. Simić, Synthesis of allyl acetates via palladium-   catalysed functionalisation of allenes and 1,3-dienes, Synthesis, 2012, 44, 399

  • V. Pavlović, M. Petković, S. Popović, V. Savić, Synthesis of 4-aryl-2-aminopyridine derivates and related compounds, Synth. Commun., 2009, 39, 4249.

  • N. Stanković, V. Radulović, M. Petković, I. Vučković, M. Jadranin, J. Nikodinović-Runić, B. Vasiljević, Streptomyces sp. JS520 produces exceptionally high quantities of undecylprodigiosin with antibacterial, antioxidative and UV-protective properties, Appl. Microbiol. Biotechnol., 2012, 96(5), 1217.