Mast. biol. Miloš Zbiljić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Radno mesto: Asistent
Telefon: +381 11 3951-305
Email: mzbiljic@pharmacy.bg.ac.rs


Miloš Zbiljić je rođen 1992. godine u Kilbergu, Švajcarska. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu - Biološkom fakultetu 2015. godine. Master rad pod naslovom: “Distribucija i ugroženost reliktnih drvenastih biljaka Srbije na osnovu podataka iz herbarijumskih zbirki Instituta za botaniku (BEOU) i Prirodnjačkog muzeja (BEO) u Beogradu” odbranio je 2016. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekologija biljaka i fitogeografija.

Kao stručni saradnik na Katedri za botaniku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi od januara 2017. godine. Kao asistent za užu naučnu oblast Botanika izabran je u decembru 2017. godine.

Bio je član komisije za odbranu 4 završna rada. Učestvuje u realizaciji praktične nastave na predmetima Botanika i Lekovite biljke i životna sredina na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na predmetu Ekologija vegetacije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učestvuje na projektima:

• Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji“ JNOP 01/ 2018 ("EKOLOŠKA MREŽA")

• Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije“ JNOP 02/ 2018 (“NATURA2000”)

• Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji“ JNOP 03/ 2018 ("CRVENE LISTE")

Glavna istraživačka interesovanja su taksonomija, ekologija i zaštita lekovitih i potencijalno lekovitih biljaka na prostoru Balkanskog poluostrva.

Jezici: Engleski