Dipl. farm. Milena Kovačević

Milena Kovačević

Zvanje: asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: milenak@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milena Kovačević rođena je 13.4.1988. god. u Gospiću, Republika Hrvatska. Farmaceutski fakultet upisala je školske 2006/07. godine i diplomirala juna 2011. godine sa prosečnom ocenom 9.59. Poslediplomske studije – doktorske akademske studije iz farmakokinetike i kliničke farmacije upisala je školske 2011/12. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Školske 2012/2013. upisala je poslediplomsku akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učestvuje u pripremi i realizaciji dodiplomske praktične nastave iz predmeta Farmakokinetika i Klinička farmacija u zvanju asistenta na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju.

Istraživački interes: Farmakokinetika. Klinička farmakokinetika. Klinička farmacija. Interakcije lekova.

Jezici: engleski