Projekti

Projekti čiji je nosilac Farmaceutski fakultet u Beogradu a finansira ih Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Osnovna istraživanja

Broj projekta Naziv projekta Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)
Realizatori projekta

Hemija

172052
Modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi Prof. dr Mirjana Medenica Prof. dr Mirjana Medenica Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Hemija

172041

Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja Prof. dr Sote Vladimirov Prof. dr Vesna Kuntić Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Hemija

172033

Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko–hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci Prof. dr Danica Agbaba Prof. dr Mara Aleksić Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Tehnološki razvoj

Broj projekta Naziv projekta Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)
Realizatori projekta
TR34031 Razvoj mikro– i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju Prof. dr Snežana Savić Prof. dr Vesna Kuntić Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Projekti čiji je nosilac druga naučnoistraživačka ustanova a finansira ih Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Osnovna istraživanja

Broj projekta Naziv projekta Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)
Nosilac projekta

Hemija

172015

Dinamika nelinearnih fizičko–hemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovog ponašanja pod neravnotežnim uslovima Prof. dr Ljiljana Kolar–Anić

Prof. dr Nataša Pejić

Doc. dr Slavica Blagojević

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju

Hemija

172043
Elektroprovodni i redoks–aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena Prof. dr Gordana Ćirić–Marjanović Doc. dr Aleksandra Janošević Ležaić Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju

Hemija

172016
Sinteza, modelovanje, fizičkohemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala Prof. dr Srećko Trifunović Dr sc. Leposava Pavun Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno matematički fakultet