Istorijat

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju (od 2010. godine) Farmaceutskog fakulteta u Beogradu osnovana je 1992. godine, pod nazivom Zavod, a zatim Institut za farmakokinetiku. Od uvođenja ove discipline do osamostaljivanja, Farmakokinetika je postojala u okviru Zavoda za farmakologiju sa farmakokinetikom.

Inače, Farmakokinetika je kao disciplina u nastavni plan Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu uvedena školske 1981/82. godine, najpre u okviru predmeta Farmakologija sa farmakokinetikom. Nastavu iz Farmakokinetike (i teorijsku i praktičnu) osmislila je i za prvih pet generacija studenata i izvodila prof. dr Milena Pokrajac. Prvi udžbenik i priručnik iz Farmakokinetike na srpskom jeziku, koji ima nekoliko izdanja do danas, je napisala prof. dr Milena Pokrajac. Od školske 1985/86. godine Farmakokinetika je u nastavni plan studija farmacije uvedena kao poseban predmet i za saradnika praktične nastave izabrana je Branislava Miljković, danas redovni profesor i šef Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Povećanjem obima nastave ostvarile su se potrebe za novim saradnicima i na Katedri su u različitim vremenskim periodima bili zaposleni diplomirani farmaceuti: Branka Brzaković (1989-2001), Aleksandra Galetin (1993-1998), Ivan Kovačević (1999-2003), Anita Rakić (2001-2004), Marija Petronijević (2005-2007). Danas su na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju zaposleni: Branislava Miljković (od 1985.), Katarina Vučićević (od 2003.), Sandra Vezmar Kovačević (od 2007.), Bojana Golubović (od 2008.), Marija Jovanović (od 2009.), Milica Ćulafić (od 2010.) i Milena Kovačević (od 2012.).

Brz razvoj i značaj ove discipline u savremenom obrazovanju farmaceuta doveli su do njenog uvođenja ne samo u redovnu, nego i u poslediplomsku nastavu na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

Počev od školske 1988/89. godine, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu je matičan za poslediplomske studije – magisterijum iz Farmakokinetike i za zdravstvenu specijalizaciju iz Kliničke farmacije.

Školske 2005/2006. godine, nakon uvođenja novog programa studiranja, usklađenog sa Bolonjskom deklaracijom, nastavni program integrisanih akademskih i poslediplomskih studija je osavremenjen i prilagođen. U studijski program integrisanih akademskih studija uveden je obavezan predmet Klinička farmacija i izborni predmet Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike. Počev od školske 2005/06. godine, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, je odgovorna za održavanje specijalističkih akademskih studija – modul Farmaceutska zdravstvena zaštita. Školske 2006/07. uvedene su doktorske studije iz Farmakokinetike koje su 2008/09. proširene u doktorske studije modul Farmakokinetika i klinička farmacija.