Informacije za studente

O obeveznim merama zaštite pri usmenom polaganju ispita informišite se ovde.

O obeveznim merama zaštite pri pismenoj proveri znanja informišite se ovde.

prijavi i potvrđivanju izlaska na ipsit, kao i o pripremi rasporeda polaganja informišite se ovde.

Hitno obaveštenje iz studentskih domova možete pogledati ovde.

Raspored rada službi fakulteta možete preuzeti ovde

Informacije sa Univerziteta u Beogradu možete pogledati ovde.