Др сц. Бојан Чалија

Dipl. farm. Bojan Čalija

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 309
Телефон: +381 11 3951-363
Факс: +381 11 3972-840
Еmail: bojanc@pharmacy.bg.ac.rs

CV

                                                              


Бојан Чалија рођен је 1982. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију завршио је у Требињу. Дипломирао је на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету 2007. године са просечном оценом 9,32.

Докторску дисертацију под називом „Функционалност хитозана у формулацији алгинат-хитозан микрочестица као носача за нестероидне антиинфламаторне лекове“ одбранио је на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету 2013. године.

Академску специјализацију из Индустријске фармације завршио је 2015. године.

У 2009. као стипендиста Службе немачке академске размене (ДААД) боравио је на Катедри за Фармацеутску технологију Технолошког Универзитета Цароло-Wилхелмина у Браунсцхwеиг-у у оквиру специјалног програма за Србију: „Истраживачко искуство у Немачкој за студенте и дипломце из Србије“.

Од 2007. године до данас запослен је на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, у звањима: сарадник у настави (2007−2008. год.), асистент (2008-2014. год.), доцент (2014-2019. год.) и ванредни професор (од 2019. год.) за ужу научну област Фармацеутска технологија на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију. Учествује у извођењу практичне и теоријске наставе на интегрисаним академским студијама (предмети Фармацеутска технологија 1, Фармацеутска технологија 2, Индустријска фармација и Савремени фармацеутски облици), докторским академским студијама из Фармацеутске технологије и специјалистичким академским студијама из Индустријске фармације и Пуштање лека у промет.

Од 2008. до 2010. године учествовао је као сарадник на пројекту технолошког развоја под називом „Развој и карактеризација колоидних носача за антиинфламаторне лекове“ (ТР-19058), а од 2011. до 2019. године на пројекту технолошког развоја „Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију“ (ТР-34031) и пројекту основних истраживања „Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања“ (ОИ-172041) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2010. до 2012. учествовао је у Темпус пројекту „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“.

Аутор је и коаутор преко 130 публикација у међународним и националним часописима, поглавља у монографијама међународног значаја, предавања по позиву са међународних и националних скупова, саопштења на међународним и националним скуповима. Уредник је једне монографије међународног значаја и коаутор 2 техничка решења. Коаутор је једног практикума, једне радне свеске и једног мултимедијалног приручника. Рецензент је у више од 25 међународних часописа и члан уредништва часописа Drug Development & Registration Journal. 

Од 2019. године Бојан Чалија је члан Стручног одбора за континуирану едукацију Савеза фармацеутских удружења Србије.  Члан је иницијативног одбора Секције за фармацеутске науке Савеза Фармацеутских удружења Србије и Центра за индустријску фармацију Универзитета у Београду - Фармацеутског факултетаОд 2013. године члан је Редакције сајта Фармацеутског факултета.


  • Čalija B, Milić J, Milašinović N, Daković A, Trifković K, Stojanović J, Krajišnik D. Functionality of chitosan- halloysite nanocomposite films for sustained delivery of antibiotics: the effect of chitosan molar mass. 2020; 137(8), 48406; doi: 10.1002/app.48406
  • Čalija B (Editor). Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: Potential benefits and challenges. Elsevier, Cambridge, MA, USA. 2017. (ISBN: 
   9780128040171). pp. 1-272.
  • Janićijević J, Milić J, Čalija B, Micov A, Stepanović-Petrović R, Tomić M, Daković A, Dobrićić V, Nedić Vasiljević B, Krajišnik D. Potentiation of ibuprofen antihyperalgesic effect using inorganically functionalized diatomite. J. Mater. Chem. B, 2018; doi:10.1039/C8TB01376D
  • Djekic L, Krajisnik D, Micic Z, Čalija B. Formulation and physicochemical characterization of hydrogels with 18β-glycyrrhetinic acid/phospholipid complex phytosomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 35: 81-90 (doi:10.1016/j.jddst.2016.06.008)
  • Milašinović N, Čalija B, Vidović B, Crevar Sakač M, Vujić Z, Knežević-Jugović Z. Sustained release of α-lipoic acid from chitosan microbeads synthetized by inverse emulsion method. J Taiwan Inst Chem E. 2016; 60:106-112 (doi:10.1016/j.jtice.2015.10.037).
  • Janićijević J, Krajišnik D, Čalija B, Nedić Vasiljević B, Dobričić V, Daković A,  Antonijević M, Milić J. Modified local diatomite as potential functional drug carrier - a model study for diclofenac sodium. Int. J. Pharm. 2015; 496(2):466-474 (doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.10.047).
  • Čalija B, Cekić N, Milić J. Chitosan-based polyelectrolyte complexes: characteristics and application in formulation of particulate drug carriers. In: A. Tiwari, H. K. Patra and and J.-W. Choi, eds.Advanced Theranostics Materials. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. 2015. 235-270. (ISBN: 978-1-118-99829-8; doi: 10.1002/9781118998922.ch9)
  • Čalija B, Savić S, Krajišnik D, Daniels R, Vučen S, Marković B, Milić J. pH-sensitive polyelectrolyte films derived from submicron chitosan/Eudragit® L 100-55 complexes: physicochemical characterization and in vitro drug release. J. Appl. Polym. Sci. 2015; doi: 10.1002/app.42583.
  • Čalija B, Cekić N, Savić S, Daniels R, Marković B, Milić J. pH-sensitive microparticles for oral drug delivery based on alginate/oligochitosan/Eudragit® L100-55 "sandwich" polyelectrolyte complex. Colloid. Surface B. 2013; 110:395-402; doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.05.016.
  • Janićijević J, Krajišnik D, Čalija B, Dobričić V, Daković A, Krstić J, Marković M, Milić J. Inorganically modified diatomite as a potential prolonged-release drug carrier. Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 2014; 42:412-420; doi: 10.1016/j.msec.2014.05.052
  • Čalija B, Milić J, Cekić N, Krajišnik D, Daniels R, Savić S. Chitosan oligosaccharide as prospective crosslinking agent for naproxen-loaded Ca-alginate microparticles with improved pH-sensitivity. Drug. Dev. Ind. Pharm. 2013; 39(1):77-88; doi: 10.3109/03639045.2012.658813
  • Čalija B, Cekić N, Savić S, Krajišnik D, Daniels R, Milić J. An investigation of formulation factors affecting feasibility of alginate-chitosan microparticles for oral delivery of naproxen. Arch. Pharm. Res. 2011; 34(6):919-929; doi: 10.1007/s12272-011-0609-y.