Др сц. Снежана Ускоковић-Марковић

Dr sc. Snežana Uskoković-Marković

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-261
Faкс: +381 11 3972-840
Email: snezaum@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др.сц. Снежана Ускоковић-Марковић рођена је у Београду, где је завршила основну и средњу школу.

Фармацеутски факултет у Београду дипломирала 30.06.1993. са просечном оценом током студирања 10,00 и одбрањеним дипломским радом из области Аналитичке хемије са оценом 10. Има положен стручни испит за фармацеуте.

Од октобра 1993. године др.сц. Снежана Ускоковић-Марковић ради у Институту за Аналитичку хемију Фармацеутског факултета у Београду.

Магистарски рад под називом “Карактеризација земноалкалних соли 12-волфрамфосфорне киселине” одбранила је децембра 1999. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду, а докторску дисертацију "Карактеризација и праћење 12-волфрамфосфорне киселине и њених деривата као биљних антивирусних агенаса", одбрањена јула 2007. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Марије Тодоровић.

Др. сц. Снежана Ускоковић-Марковић учествује у теоријској и практичној настави за студенте интегрисаних академских студија на Фармацеутском факултету из обавезних предмета Аналитичка хемија И i Аналитичка хемија II, као и из изборних предмета Увод у лабораторијски рад и Одабрана поглавља аналитичке хемије.

Коаутор је два практикума и збирке задатака за предмет Аналитичка хемија за студенте Фармацеутског факултета. Учествовала је у комисијама за одбрану преко 200 дипломских радова и ментор за 20 дипломских радова и 5 студентских истраживачких радова. На Филозофском факултету у Београду завршила је едукацију „Педагошко усавршавање универзитетски наставника“ и на студентским анкетама увек је максимално оцењена.

Др. сц. Снежана Ускоковић-Марковић је континуирано ангажована у научно-истраживачком раду (6 научно-истраживачка пројекта). Др Снежана Ускоковић-Марковић била је ангажована на међународном пројекту са Француском: “Structures and mobilite ionique/protonique de solides reseaux hotes” (CNRS). Током 2002. године провела је два месеца у Паризу, у лабораторијама CNRS-a, на стручном усавршавању из области вибрационе спектроскопије, а у оквиру COCOOP пројекта. Такође учествује у међународном Пројекту са Грчком “Design of humidity sensors based on heteropolyacid systems” (National Technical University of Athens).

До сада је објавила укупно 67 публикација, од тога 1 монографију националног значаја (М42) и 28 рада: 4 рада у врхунским међународним часописима (М21), 6 рада у истакнутим међународним часописима (М22), 13 радова у часописима међународног значаја (М23), 1 рад у монографији националног значаја (М45), 1 рад у међународном часопису који није на СЦИ листи (М51) и 3 рада у часописима националног значаја (М52). Саопштила је 38 радова на међународним и домаћим скуповима.

Др Снежана Ускоковић-Марковић је била члан уређивачког одбора В Југословенске фармакопеје, као и члан организационог одбора 12-тог Саветовања опште и примењене спектроскопије са међународним учешћем у Београду.

Истраживачки интерес Снежане Ускоковић-Марковић обухвата примену вибрационе спектроскопије, суперјонске протонске проводнике, хетерополе једињења-карактеризација и утврђивање биолошке активности, утврђивање елементарног профила’-анализа биљног материјала, земљишта и археолошких узорака и јонску специјацију.

Награде:

 • Добитник прве награде легата Љубице-Циге Драгићевић 1994.
 • Студент генерације Фармацеутског факултета 1993. - награда Ректората Универзитета у Београду
 • Holclajtner-Antunovic I, Bajuk-Bogdanovic D, Popa A, Nedic Vasiljevic B, Krstic J, Mentus S, Uskokovic-Markovic S, Structural, morphological and catalytic characterization of neutral Ag salt of 12-tungstophosphoric acid: Influence of preparation conditions, Appl Surf Sci 328 (2015) 466–474.
 • Daković M, Stojiljković A, Bajuk-Bogdanović D, Starčević A, Puškaš L, Filipović B, Uskoković-Marković S, Holclajtner-Antunović I, Profiling differences in chemical composition of brain structures using Raman spectroscopy, Talanta, 2013; 117: 133–138.
 • Holclajtner-Antunovic I, Popa A, Bajuk-Bogdanović D, Mentus S, Nedić Vasiljević B, Uskokovic-Markovic S, Synthesis and characterization of acid silver salts of 12-tungstophosphoric acid, Inorganica Chimica Acta, 2013; 407: 197-203.
 • Kuntić V, Stanković M, Vujić Z, Brborić J, Uskoković-Marković S, Radioprotectors – the Evergreen Topic, Chem. Biodiv. 2013; 10(10): 1791–1803.
 • Uskoković-Marković S, Jelikić-Stankov M, Holclajtner-Antunović I, Đurđević P, Raman Spectroscopy as a New Biochemical Diagnostic Tool Journal of Medical Biochemistry, 2013; 32(2): 96–103.
 • Holclajtner-Antunovic I, Bajuk-Bogdanovic D, Popa A, Uskokovic-Markovic S, Spectroscopic identification of molecular species of 12-tungstophosphoric acid in methanol/water solutions, Inorganica Chimica Acta, 2012; 383: 26–32.
 • Topić A, Milenković M, Uskoković-Marković S, Vučićević D, Insulin Mimetic Effect of Tungsten Compounds on Isolated Rat Adipocytes, Biological Trace Element Research, 2010; 134(3): 296-306.
 • Uskoković-Marković S, Milenković M, Topić A, Kotur-Stevuljević J, Stefanović A, Antić-Stanković J. Protective Effect of Tungstophosphoric Acid and Sodium Tungstate on Chemically Induced Liver Necrosis in Wistar Rats, Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007;10(3): 340-349.
 • Jelikić-Stankov M, Uskoković-Marković S, Holclajtner-Antunović I, Todorović M, Đurđević P. Compounds of Mo, V and W in Biochemistry and Their Biomedical Activity, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2007; 21: 8-16.
 • Uskoković-Marković S, Todorović M, Mioč B.U., Holclajtner- Antunović I, Andrić V. EDXRF Spectrometry Determination of Tungsten in Tobacco Plants After Antiviral Treatment with 12-Tungstophosphoric Acid and its Compounds, Talanta 2006; 70: 301-301.