Др сц. Биљана Оташевић

Др сц. Биљана Оташевић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова
Просторија: 210
Телефон: +381 113951 334
Фаx: +381 113972 840
Емаил: biljana.otasevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV

Др сц. Биљана Оташевић рођена је 20.7.1977 године у Земуну где је завршила основну школу и гимназију. Школске 1996/97 уписала је Фармацеутски факултет у Београду. Дипломирала је 2003. а докторску дисертацију одбранила 2011. године.

Учествује у извођењу теоријске и практичне наставе у оквиру интегрисаних академских студија на обавезном предмету Фармацеутска анализа и изборним предметима Фармацеутска регулатива у контроли лекова, Експериментални дизајн у фармацеутској анализи. Активно је учествовала у допуни плана и програма свих наведених предмета. Такође, на изборном предмету Спортска фармације учествује у извођењу практичне наставе. У оквиру последипломских студија, укључена је у извођење теоријске наставе на докторским студијама − модул Аналитика лекова и специјалистичким академским студијама Фармација 3 – модул Пуштање лека у промет.

Ментор је једне докторске дисертације у изради, а била је и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације. Члан је Комисије за праћење и унапређење квалитета последипломских студија. До сада је била ментор 5 завршних радова, као и члан комисије за одбрану 16 дипломских и 23 завршна рада.

Учествује у реализацији студентских истраживачких радова у оквиру Центра за научно-истраживачки рад студената; до сада је била ментор 6 студентских истраживачких радова и члан стручне комисије Седмог студентског Мини-конгреса.

Од 2003. године, учествује у пројектима Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије (бр. 1458), Министарства науке, технологије и развоја (2006-2010. године, бр. 142071Б), као и текућем пројекту Министарства за образовање и науку (бр. 172033).

Основна научно-истраживачка делатност заснована је на испитивању фармаколошки активних једињења, нечистоћа и деградационих производа у фармацеутским дозираним облицима као и испитивању њихове стабилности путем студија форсиране деградације применом методе реверзно–фазне течне хроматографије под високим и ултра-високим притиском са различитим видовима детекције, као и методом масене спектрометрије. Осим тога, истраживачка делатност обухвата и екстракционе технике за припрему и пречишћавање биолошког материјала као и испитивање лекова и њихових метаболита. У развоју и валидацији метода за фармацеутску анализу користи се хемометријски приступ, односно експериментални дизајн, методологија вишекритеријумског одлучивања, као и примена вештачких неуронских мрежа. У последње време, истраживачки интерес је допуњен испитивањима квантитативног односа између хемијске структуре и ретенционог понашања групе једињења у хроматографском систему (QСРР студије).

Аутор је укупно 58 научних публикација међу којима је 17 научних радова објављених у међународним часописима са СЦИ листе. На скупу националног значаја има једно усмено излагање штампано у изводу. На скуповима међународног значаја има 4 рада штампана у проширеном облику и 23 рада штампана у изводу, а на скуповима националног значаја 9 радова штампаних у изводу.

  • Biljana Otašević, Svetlana Milovanović, Mira Zečević, Jelena Golubović, Ana Protić. UPLC Method for Determination of Moxonidine and Its Degradation Products in Active Pharmaceutical Ingredient and Pharmaceutical Dosage Form. Chromatographia 2014; 77(1-2): 109-118. M23
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Marija Mikić. Artificial neural networks modelling in UPLC method optimization of mycophenolate mofetil and its degradation products. Journal of chemometrics 2014; 28: 567-574. M23
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 100: 329-337. M21
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156. M21
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 622-629. M21
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of Mycophenolic acid and Mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 640-648. M21
  • Predrag Džodić, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić. Chemometrically assisted development and validation of HPLC method for simultaneous determination of carbamazepine and its impurities iminostilbene and iminodibenzyl in solid dosage form. Chromatographia 2009; 70: 1343-1351. M23
  • Mira Zečević, Biljana Jocić, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Application of Multicriteria Methodology in the Development of Improved RP-LC-DAD for Determination of Rizatriptan and Its Degradation Products. Chromatographia 2008; 68: 911-918. M23
  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of experimental design in optimization of solid phase extraction of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide from human urine and plasma and SPE-RP-HPLC method validation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2008; 47: 575-585. M21
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Ličanski. A chemometrical approach to optimization and validation of an HPLC assay for rizatriptan and its impurities in tablets. Analytical letters 2007; 40 (12): 2301-2316. M23